Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1526 (2008-2009)
Innlevert: 02.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 11.09.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvordan kan statsråden bidra til at tverrsektorielle prosjekter for å styrke livsmestring og boevne hos unge bostedsløse, kan settes i gang?

Begrunnelse

Det er bekymringsfullt at stadig flere unge faller utenom yrkesliv og blir bostedløse. Det er unge mennesker som ikke mestrer det å bo, gå på skole eller stå i arbeidsliv. De mestrer ikke livet. Det er dessverre ofte slik at enkelttiltak over for denne gruppen ikke virker. Det må utvikles modeller eller redskaper som kan sørge for helhetlige, forebyggende tiltak som integrerer innsats på flere områder samtidig. Friskgården i Stod i Steinkjer ønsker å sette i gang et prosjekt " Ungdom på alvor" for å prøve ut en tverrsektoriell modell. Det er vanskelig å finansiere tverrsektorielle prosjekter som dette.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ansvaret for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet ligger i kommunene, mens staten skal opptre samordnet og legge til rette for at kommunene har gode forutsetninger for å kunne bosette vanskeligstilte. Husbanken er statens koordinator i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

Det er viktig at kommunene får kunnskap om gode prosjekter, økonomiske virkemidler og om andre kommuners erfaringer i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet. I dette arbeidet er Husbanken kommunenes viktigste støttespiller. For å sikre erfaringsoverføring har Husbanken, i samarbeid med fylkesmennene opprettet flere kommunenettverk. Regjeringen har også inngått en samarbeidsavtale med KS om boligsosialt arbeid.

I 2008 ble det gjennomført en ny kartlegging av bostedsløse i Norge. Denne viste at det var registrert 6 100 bostedsløse i uke 48. Kartleggingen viste også at 24 prosent av disse var under 24 år. Denne gruppen har økt med tre prosent fra forrige kartlegging i 2005.

Husbanken har stort fokus på ungdom, blant annet ved å bidra til at flere tverrsektorielle prosjekter for unge bostedsløse har blitt igangsatt. Følgende er noen eksempler på ungdomstiltak som ble tildelt kompetansetilskudd fra Husbanken i 2008 og 2009:

- ”Ungdom på alvor” ved Frisknett AS

- ”TIUR-prosjektet / Wraparound” ved Stavnegård

- ”Verdig liv” ved Trondheim fengsel

- ”Flyktninger, fra mottak til egen bolig” ved NTNU Samfunnsforskning AS

For å få videreført de gode erfaringene fra prosjektene, er det behov for god forankring og godt boligsosialt planarbeid i den enkelte kommune. Videre er det viktig at staten legger til rette for god finansiering av tjenester og økonomi til utvikling av boligsosiale tiltak. I dette arbeidet er Husbankens økonomiske boligvirkemidler som kompetansetilskudd, bostøtte, boligtilskudd til utleieboliger og startlån en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet.

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker mer langsiktighet og kontinuitet i det boligsosiale arbeidet fremover. Husbanken skal derfor fortsatt arbeide målrettet med de kommunene som har de største boligsosiale utfordringene. I dette arbeidet legges det stor vekt på aktiv deltagelse fra den enkelte kommune.

Jeg ønsker også å opplyse om at Husbanken kan gi inntil 40 % boligtilskudd til utleieboliger der det kan dokumenteres et oppfølgingsbehov av beboerne. Dette er et tiltak for å bidra til at flere vanskeligstilte i boligmarkedet med kompliserte behov kan få et verdig botilbud.