Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1529 (2008-2009)
Innlevert: 03.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 11.09.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Det er en klar forskjellsbehandling i skattesystemet mellom personer som investerer i aksjer i privat regi og personer som investerer via aksjeselskap og dermed kommer inn under fritaksmetoden. Private investorer har klare ulemper som følge av fortløpende skattemessig realisering. Oslo Børs og Aksjonærforeningen har utredet en modell, KLAS, som gir likebehandling.
Hva er Regjeringens vurdering av den foreslåtte modellen, og hva vil Regjeringen gjøre for å legge bedre til rette for private aksjeeiere?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har mottatt et innspill fra Aksjonærforeningen til hvordan personlige sparere kan falle inn under et regelverk som langt på vei tilsvarer de reglene som i dag gjelder for selskapsaksjonærer (fritaksmetoden), uten at det stilles krav til opprettelse av et personlig investeringsselskap. Forslaget innebærer at det opprettes en lukket spareinnretning bestående av en dedikert bankkonto med tilhørende verdipapirkonto, men uten aksjekapital og uten krav til foretaksregistrering, regnskapsavleggelse mv. Utbytte og gevinst ved realisasjon av verdipapirer innenfor spareinnretningen skattlegges først når de tas ut av innretningen. Hensikten bak forslaget er at personlige sparere, i likhet med selskapsaksjonærer, skal ha muligheten til å reinvestere midlene ved å kjøpe nye verdipapirer, uten å betale skatt av gevinsten på realisasjonstidspunktet.

Finansdepartementet har den foreslåtte modellen til vurdering, men har ikke tatt stilling til om man vil foreslå å innføre en slik ordning for personlige sparere. Jeg må derfor få komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.