Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1530 (2008-2009)
Innlevert: 03.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 16.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er skapt en usikkerhet om de fremtidige konsesjonsvilkår for Sandefjord Lufthavn etter at også Arbeiderpartiet nå har sagt at de er imot det som er sagt i NTP om statlig regulering av betingelsene for ikke-statlige lufthavner.
Vil samferdselsministeren endelig avgjøre konsesjonsvilkårene for Torp i sitt departement i tråd med signalene i NTP, eller vil saken bli revurdert i Regjeringen før endelig avgjørelse?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Representanten Flåtten har ikke gjengitt hvilke konkrete uttalelser fra Arbeiderpartiet han her sikter til. Jeg antar imidlertid at det dreier seg om uttalelser der Arbeiderpartiet går inn for at de kommunene som er medeiere i Sandefjord Lufthavn AS selv skal kunne bestemme over eventuelle takster og åpningstider – delvis i strid med innstillingen fra Luftfartstilsynet i saken.

Jeg vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at det i Nasjonal transportplan 2010 -2019 er uttalt at Samferdselsdepartementet "[...] vil i reguleringen av lufthavner utenfor Avinor ta hensyn til den viktige rollen Avinor og Oslo lufthavn, Gardermoen, har i finansieringen av det desentraliserte lufthavnnettet i Norge".

Dette er hensyn jeg vil legge stor vekt på.

Ut over dette finner jeg ikke grunn til å foregripe utfallet av saken før den er forsvarlig utredet. Det dreier seg om et viktig vedtak som vil bli avgjørende for driften av lufthavnen for mange år fremover.