Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1533 (2008-2009)
Innlevert: 03.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 11.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Statens vegvesen bygger firefelt E6 fra Gardermoen til Kolomoen i Hedmark. Fra Gardermoen til Dal bygges en standard 25 meters firefelt. Videre nordover bygges en smalere utgave på 21 meter med en minimal veiskulder. Veiskulderen fundamenteres og planeres, men asfalteres ikke. Derimot brukes det store ressurser på å legge granitt kantstein på begge sider av midtrabatten.
Hvordan kan statsråden forsvare at det prioriteres å bruke store ressurser på unødig kantstein fremfor å øke trafikksikkerhet med asfaltert veiskulder?

Begrunnelse

Det koster mye penger manuelt å legge granitt kantstein på denne flere mil lange strekningen. Kantsteinen har overhode ingen misjon, verken når det gjelder trafikksikkerhet eller estetikk. Derimot kan det virke forstyrrende for trafikantene, da de vil føle at veien er smalere enn den egentlig er. Saken blir spesielt merkelig siden en unødvendig kantstein prioriteres fremfor en nødvendig veiskulder, som ville fremmet trafikksikkerhet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: E6 Gardermoen – Kolomoen er planlagt iht. dagjeldende vegnormaler, nedfelt i "HB 235 Stamvegutforming". Trafikkmengden er avgjørende for hvilket profil som er valgt. Fram til Dal er tverrprofilet 26 m mens det nord for Dal er 20 m. Bruk av kantstein i midtdeleren på strekningen Skaberud – Kolomoen er i samsvar med de ovennevnte normalene, jf. sidene 28 og 29, og Statens vegvesen region østs formingsveileder for prosjektet. Kantsteinen leder overvannet mot drenssystemet og det spares kummer i midtdeler. Granitt er valgt primært fordi dette materialet er langt mer robust og dermed mer slitesterkt enn betong, noe som gir lavere vedlikeholdskostnader. Bruk av kantstein på de etterfølgende utbyggingsstrekningene vil bli nærmere vurdert.

Etter Statens vegvesens vurdering har delvis gruset skulder samme trafikksikkerhetsmessig effekt som fast dekke for hele skulderen. Skulderfundamentet ved en slik løsning er bygget opp av samme typer masser, men har kun forskjellig overflate.