Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1537 (2008-2009)
Innlevert: 03.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 11.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil samferdselsministeren ta initiativ til å få på plass et system for telling av passasjerer som gir et riktigere bilde av hvor mange togpassasjerer som daglig berøres av forsinkelser på jernbanen?

Begrunnelse

Jernbaneverket har nylig offentliggjort statistikk som viser at 9 av 10 tog i Norge er punktlige. Leder av Pendlerforeningen i Østfold, Willy Frantzen, uttaler i dag til NRK at statistikken er misvisende. Til NRK Østfold uttaler han følgende:

"- Det er jo i rushtidene det store trøkket er, og det er da de fleste forsinkelsene oppstår. Da er det merkelig at det ikke finnes en tabell som viser hvor mange personer som kommer for sent på jobben hver dag."

Han mener NSB nå må begynne å gjøre målinger på hvor mange passasjerer som faktisk blir berørt av forsinkelsene. På denne måten kan myndighetene og Jernbaneverket lettere se konsekvensene av forsinkelsene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg tar det svært alvorlig at det fortsatt er store forsinkelser i togtrafikken, spesielt når dette skjer i rushtiden og rammer de mange arbeids- og skolereisende i Østlandsregionen. Jeg har stort fokus på kvalitet i togproduksjonen og jeg legger press på Jernbaneverket og NSB for at virksomhetene skal arbeide målrettet for å oppnå en høyere punktlighet i togtrafikken.

Jernbaneverket registrerer alle togbevegelser på det norske jernbanenettet. Intercity- og nærtrafikktog som ankommer mer enn 3 minutter og 59 sekunder forsinket til endestasjon, og øvrige tog som ankommer mer enn 5 minutter og 59 sekunder forsinket til endestasjon, blir av Jernbaneverket registrert som forsinket. NSB får dermed oversendt materiale som gir en god oversikt over påliteligheten til sine ulike togprodukter. Målet er at 90 % av alle tog skal være i rute til endestasjonen, unntatt flytoget på Gardermoen, hvor målet er 95 % mellom Oslo S og Gardermoen. Staten har i sin trafikkavtale med NSB krav om at 90 % av alle tog skal være i rute.

Dersom NSB skulle utført målinger av hvor mange passasjerer som faktisk blir berørt av forsinkelser, vil dette krevd omfattende investeringer i togmateriellet. Alt materiell ville fått installert automatisk passasjertellerutstyr og i tillegg ville det blitt nødvendig med utstyr for å sende dataene inn til en sentral for registrering og bearbeiding. Slikt utstyr vil i følge NSB kostnadsmessig overstige 100 millioner kroner, i tillegg kommer kostnader knyttet til drift og vedlikehold, og installasjonene må over tid fornyes.

Et alternativ til automatiske tellinger kunne vært manuelle tellinger. Allerede i dag utføres det tellinger på alle lokaltog i Osloområdet, to ganger i året telles det tre dager i løpet av en uke. Slike tellinger gir et anslag på hvor mange reisende det er med lokaltog i Osloområdet. Ved siste telling våren 2009 var det 518 000 passasjerer omregnet til ukestall. Et slik tall er beheftet med stor usikkerhet og angir naturlig nok ikke hvor mange passasjerer som blir rammet av en konkret forsinkelse.

Staten bruker allerede i dag 1.7 milliarder kroner på kjøp av persontransport med jernbane fra NSB. Gjennom utbyggingen av Vestkorridoren åpner det seg muligheter for økt produksjon i Osloområdet som vil medføre at jernbanen må tilføres betydelig midler. Jeg mener at det på kort sikt er mer fornuftig å benytte ressursene til jernbanen på å fjerne årsakene til forsinkelser og til å utbedre tilbudet til de reisende, fremfor å etablere kostbare tellesystemer. Jeg er imidlertid helt enig i at det er viktig å få en oversikt over de samfunnsøkonomiske konsekvensene, ikke minst tidstapet for de reisende, av driftsavvikene på jernbanen. Dette som grunnlag for prioriteringer av innsatsen fremover. Departementet vil derfor arbeide med problemstillingen.