Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1538 (2008-2009)
Innlevert: 03.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 15.09.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hvor mange styremedlemmer, oppnevnt av departementet, sitter det i styrer og råd innen kulturfeltet, hvilke råd og styrer sitter disse i, hvordan så denne oversikten ut i 2005, og hva forklarer eventuelle endringer i antallet fra 2005 frem til i dag?

Begrunnelse

Det er hevdet av kulturministeren i Aftenposten 2. september d.å. at antallet statlige styreutnevninger innen kulturfeltet er redusert i løpet av denne stortingsperioden. Det er behov for å få klarhet i om en slik reduksjon dreier seg om antallet oppnevninger eller om det er antallet sittende representanter fra staten som har gått ned, om årsaken er sammenslåing av institusjoner eller om det er institusjoner hvor staten har trukket seg ut. Det er også et behov for å få klargjort i hvilke styrer og råd staten har sine oppnevnte styremedlemmer, herunder navnet på representantene og navnet på institusjonene de sitter i styret i.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er pr. i dag 406 sittende styre-, råds- og nemnds- og utvalgsmedlemmer oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet innen kulturfeltet. Da jeg startet min inneværende periode som kulturminister i 2005 var det 456 sittende medlemmer oppnevnt innen kulturfeltet. Tallene inkluderer både ledere, ordinære medlemmer og varamedlemmer, heretter samlet referert til som antall verv.

Det statlige styringsbehovet innen kulturfeltet ivaretas først og fremst gjennom det årlige tilskuddsbrevet og gjennom den løpende dialogen med institusjonene. Departementet oppnevner i hovedsak styremedlemmer til nasjonale, region-/landsdels- og knutepunktinstitusjoner innen musikk- og scenekunstfeltet, til noen museer i det nasjonale museumsnettverket, enkelte institusjoner på billedkunst- og kulturarvsfeltet og til egne statlige virksomheter.

Den største endringen jeg har gjennomført når det gjelder antall statlige verv, er en systematisk reduksjon av antallet styremedlemmer valgt etter forslag fra staten i region-/landsdelsteatrene. Fra og med de ordinære valgene i styrene i 2008 er antallet statlig oppnevnte verv i de enkelte teatrene redusert fra opp til 10 til 4 medlemmer (styreleder, to ordinære medlemmer og ett varamedlem), og staten har gått bort fra kravet om statlig styreflertall.

Jeg har også tilsvarende redusert antall statlige verv i orkestrene noe – fra opp til 10 til 6-7 statlige verv pr. orkester. Når det gjelder opera- og symfoniorkestervirksomheten i Nord-Norge, er det forutsatt at Tromsø Symfoniorkester skal inngå i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS. Tromsø Symfoniorkester som stiftelse vil bestå uten virksomhet inntil det nye selskapet er evaluert etter 5 år.

Blant de statlige virksomhetene på kulturfeltet har antallet medlemmer til Norsk kulturråd, KORO og Riksteatret utnevnt av departementet blitt redusert. Språkrådets styre har derimot hatt en økning – i forbindelse med overgangen til ordinært styre ble det opprettet 3 nye verv for varamedlemmer til Språkrådet.

I området for billedkunst og offentlige rom er antallet verv oppnevnt av departementet redusert. Statlig oppnevnte medlemmer til styret i Kunst for offentlige rom (KORO) ble i 2008 redusert fra 14 til 7 medlemmer. Det er også skjedd en mindre reduksjon i oppnevnte medlemmer til styret i Norsk Form. Når det gjelder Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble det i 2008 gjennomført en vedtektsendring med det til følge at staten nå oppnevner seks medlemmer til museets styre, herav tre varamedlemmer.

På museumsområdet er den største enkeltreduksjonen Arkeologisk museum i Stavanger. Museet ble i 2009 overført til Universitetet i Stavanger under Kunnskapsdepartementet, og Kultur- og kirkedepartementet oppnevner ikke lenger styremedlemmer til museet. Universitetsmuseene er underlagt de enkelte universitetsstyrene.

Departementet oppnevner i begrenset grad styremedlemmer til museene, kun 22 av 85 museer som i dag utgjør det nasjonale museumsnettverket har styremedlemmer oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet. I forbindelse med museumsreformen og konsolidering, oppnevner staten ikke lenger styremedlemmer til Ringve museum eller Trondheim kunstmuseum, som begge har gått inn i den nye enheten Museene i Sør-Trøndelag. Tilsvarende vil styret til Rogaland Kunstmuseum pga. konsolidering avvikles ved årsskiftet, og museet har selv opprettet et interimstyre som leder virksomheten. Antallet medlemmer oppnevnt av departementet til styrene i Norsk Folkemuseum og Nynorsk kultursentrum er redusert. Endringene gjelder antall vararepresentanter.

I perioden 2005-2009 er det gitt knutepunktstatus til 8 nye virksomheter på musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet: Feststpillene i Elverum, ULTIMA-festivalen, Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene, Notodden Blues Festival, Stiftelsen Horisont/Mela, Øyafestivalen, Peer Gynt Stemnet og Riddu Riddu Festivála, og blant knutepunktinstitusjonene er det en samlet økning på 16 statlige verv.

Til tross for styrket bruk av knutepunktordningen for festivaler, opprettelsen av Dansens Hus, opprettelsen av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, og klarere ansvarsforhold og forankring for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design – tiltak som har gjort det nødvendig å opprette nye statlige verv – så har jeg i min periode redusert antall statlige styremedlemmer oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet med 11 %.

Vedlegg til svar:

11. september 2009 - Oversikt over sittende styre-, råds- og nemndsmedlemmer oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet

Eventuelle endringer i antall statlige verv oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet 2005-2009 er kommentert i parentes etter virksomhetens navn.

Allmenne kulturformål

Fond for lyd og bilde

Øystein Blymke (styreleder)

Larry Bringsjord (styremedlem)

Leif Holst Jensen (styremedlem)

Ingrid Kindem (styremedlem)

Anne Helgesen (styremedlem)

Renee Rasmussen (styremedlem)

Elin Aamodt (styremedlem)

Harald Olsen (varamedlem)

Marthe Thorsby (varamedlem)

Ellen Jacobsen (varamedlem)

Bjørn Bolstad Skjelbred (varamedlem)

Elisabeth Sjaastad (varamedlem)

Knut Aafly (varamedlem)

Yngve Sæterås (varamedlem)

Norsk Kulturråd (reduksjon på 3 verv siden 2005)

Bentein Baardson (rådsleder)

Ivar Roger Hansen (rådsmedlem)

Ottar Grepstad (rådsmedlem)

Ingrid Lorentzen (rådsmedlem)

Solveig Øvstebø (rådsmedlem)

Aslaug Juliussen (rådsmedlem)

Vegar Snøfugl (rådsmedlem)

Arnfinn Bjerkestrand (rådsmedlem)

Erik Fosnes Hansen (rådsmedlem)

Asta Busingye Lydersen (rådsmedlem)

Frøydis Moberg (vara rådsmedlem)

Corinne Lyche Campos (vara rådsmedlem)

Eivind Falk (vara rådsmedlem)

Harald Solberg (vara rådsmedlem)

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Per Norstrøm (leder)

Alfhild Skaardal (medlem)

Lars G. Norheim (medlem)

Astrid Marie Haga (varamedlem)

Gerhard Dalen (varamedlem)

Elisabeth Solberg (varamedlem)

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlige rom

Bildende Kunstneres Hjelpefond

Viggo Hagstrøm (styreleder)

Tore Lysdahl (styremedlem)

Laila Haugan (styremedlem)

Marit Aabel (styremedlem)

Per Odd Bakke (styremedlem)

Svein Bjørkås (varamedlem)

Helge Røed (varamedlem)

Morten Krohg (varamedlem)

Rita Marhaug (varamedlem)

Trine Mauritz-Eriksen (varamedlem)

FORART - Institutt for forskning i internasjonal samtidskunst

Ina Blom (styremedlem)

KORO - Kunst i offentlige rom (reduksjon på 7 verv siden 2005)

Kari Metliaas (styreleder)

Kari Dyrdal (styremedlem)

Odd Fredrik Heiberg (styremedlem)

Petter T. Moshus (styremedlem)

Torunn Lein (styremedlem)

Gunnar Hagen (varamedlem)

Rita Kumar (varamedlem)

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (økning på 6 verv siden 2005)

Svein Aaser (styreleder)

Grete Knudsen (styremedlem)

André Støylen (styremedlem)

Samir M'Kadmi (varamedlem)

Liv Sandven (varamedlem)

Einar Niemi (varamedlem)

Nordnorsk Kunstnersenter

Even Aursand (styremedlem)

Siri Kvitvik (varamedlem)

Norsk Form (reduksjon på 1 verv siden 2005)

Paul H. Amble (styreleder)

Inger Lindgren (styremedlem)

Samir M'Kadmi (styremedlem)

Per A. Bjørnstad (varamedlem)

Elin Børrud (varamedlem)

Office for Contemporary Art Norway (OCA)

Gro Bonesmo (styreleder)

Gavin Jantjes (styremedlem)

Øystein Haugen (styremedlem)

Hilde Hauan Johnsen (styremedlem)

Øysten Ustvedt (varamedlem)

Gunvor Antonsen (varamedlem)

Birgit Bærøe (varamedlem)

Musikkformål

Det Norske Blåseensemble anno 1734

Fritz Huitfeldt (styreleder)

Asle Bugdø-Petersen (styremedlem)

Ida Fredriksen (styremedlem)

Tove Lund (styremedlem)

Heidi Wiggen (varamedlem)

Nina Solli (varamedlem)

Festspillene i Bergen

Pål W. Lorentzen (styreleder)

Anne Gine Hestetun (styremedlem)

Arild Sondre Sekse (varamedlem)

Line Sandsmark (varamedlem)

Festspillene i Elverum (ny knutepunktinstitusjon fra 2006, økning på 4 verv siden 2005)

Per Gunnar Sveen (styreleder)

Elisabeth Frydenlund (styremedlem)

Mette Grønvold (varamedlem)

Mona Pedersen (varamedlem)

Festspillene i Nord-Norge

Ernst Isaksen (styreleder)

Barbro L. Hætta-Jacobsen (styremedlem)

Knut Holte (varamedlem)

Inger Aksberg Johansen (varamedlem)

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Kristin Hill Valla (styreleder)

Geir Nygård (styremedlem)

Kjetil Solvik (varamedlem)

Gabriella Lukassen (varamedlem)

Harmonien, Stiftelsen (reduksjon med 2 verv siden 2005)

Anne Kverneland Bogsnes (styreleder)

Åse Hedstrøm (styremedlem)

Audun Hasti (styremedlem)

Lubna Jaffery Fjell (styremedlem)

Peter Frølich (varamedlem)

Ragna Sofie Grung Moe (varamedlem)

Kristiansand Symfoniorkester

Torbjørn Karlsen Urfjell (styreleder)

Vidar Hartveit (styremedlem)

Bjørg Wallevik (styremedlem)

Annbjørg Lien (styremedlem)

Torunn Lauvdal (styremedlem)

Dorrit Svenning (varamedlem)

Sverre Eftestøl (varamedlem)

Molde International Jazzfestival (reduksjon med 1 verv siden 2005)

Britt Flo (styreleder)

Håvard Kongshaug (styremedlem)

Randi Dyrnes (varamedlem)

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (ny virksomhet i 2009, økning med 2 verv siden 2005)

Roger Ingebrigtsen (styreleder)

Marit Reutz (styremedlem)

Notodden Blues Festival (ny knutepunktinstitusjon fra 2008, økning med 3 verv siden 2005)

Jan Lasse Hansen (styreleder)

Nita Kapoor (styremedlem)

Maj-Lis Stordal (varamedlem)

Olavsfestdagene i Trondheim

Per Ivar Maudal (styreleder)

Åslaug Haga (styremedlem)

Robert Grande (varamedlem)

Bjørg Tørresdal (varamedlem)

Oslo-Filharmonien

Ida Børresen (styreleder)

Håkon Berge (styremedlem)

Grete Faremo (styremedlem)

Sture Carlsson (styremedlem)

Turi Langeland (varamedlem)

Eirik Birkeland (varamedlem)

Rikskonsertene

Leif Holst Jensen (styreleder)

Britt Hildeng (styremedlem)

Gerhard Dalen (styremedlem)

Sissel Knutsen Heldal (styremedlem)

Namik Mackic (varamedlem)

Malika Makouf Rasmussen (varamedlem)

Stavanger Symfoniorkester(reduksjon på 3 verv siden 2005)

Cecilie Bjelland (styreleder)

Jostein Soland (styremedlem)

Ellinor Svela (styremedlem)

Gulale Samiei (styremedlem)

Nils Henrik Asheim (styremedlem)

Nina Othilie Høiland (varamedlem)

Berit Tennbakk (varamedlem)

Stiftelsen Horisont/Mela (ny knutepunktinstitusjon fra 2008, økning på 3 verv siden 2005)

Anders Heger (styreleder)

Aida Mrgan (styremedlem)

Rebecca Mahboubi (varamedlem)

Tromsø Symfoniorkester* (reduksjon på 2 verv siden 2005

Roger Ingebrigtsen (styreleder)

Gerd Bjørhovde (styremedlem)

Marit Reutz (styremedlem)

Rolf Cato Raade (styremedlem)

Gerd Ersdal (varamedlem)

Bob Benoni (varamedlem)

*Tromsø Symfoniorkester som stiftelse vil bestå uten virksomhet inntil det nye selskapet, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS, er evaluert etter 5 år.

Trondheim Symfoniorkester (reduksjon med 2 verv siden 2005)

Kari Werner Øfsti (styreleder)

Erik Haugane (styremedlem)

Gunnar Flikke (styremedlem)

Trine Brænden (styremedlem)

Trond Espås (varamedlem)

Ingvild Kjerkol (varamedlem)

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival (ny knutepunktinst. fra 2006, økning på 5 verv siden 2005)

Stein Olav Henrichsen (styreleder)

Ingrid Røynesdal (styremedlem)

Martin Biehl (styremedlem)

Audun Hasti (varamedlem)

Eva Fredrikke Dahr (varamedlem)

Øyafestivalen (ny knutepunktinstitusjon fra 2008, økning på 2 verv siden 2005)

Monica Larsson (styremedlem)

Silvia Tofte (styremedlem)

Scenekunstformål

Agder Teater (reduksjon på 2 verv siden 2005)

Anne Halvorsen (styreleder)

Theis Pedersen (styremedlem)

Asta Busingye Lydersen (styremedlem)

Cheryl Elizabeth Macdonald (varamedlem)

Carte Blanche

Hallvard Bakke (styreleder)

Gro Reppen (styremedlem)

Tone Pernille Østern (styremedlem)

Glenn Erik Haugland (styremedlem)

Chiku Ali (varamedlem)

Andreas Grieg (varamedlem)

Dansens Hus (økning på 2 verv siden 2005)

Long Litt Woon Nestleder

Geir Bergkastet (styreleder)

Den Nationale Scene

Ole B. Berrefjord (styreleder)

Johan Fredrik Odfjell (styremedlem)

Juliet Balgobin (styremedlem)

Anne Kverneland Bogsnes (styremedlem)

Ragna Aarli (styremedlem)

Andreas Grieg (varamedlem)

Henrikke Helland (varamedlem)

Den Norske Opera & Ballett

Ellen Horn (styreleder)

Mia Haugland Habib (styremedlem)

Stein Erik Moe (styremedlem)

Ingebrigt Steen Jensen (styremedlem)

Michael Christiansen (styremedlem)

Tone Lein (varamedlem)

Det Norske Teatret

Hege Marie Norheim (styremedlem)

Arild Sundberg (styremedlem)

Lars André Bjaadal (styremedlem)

Astrid Søgnen (varamedlem)

Elizabeth Bjørn-Hansen (varamedlem)

Sharam Alghasi (varamedlem)

Haugesund Teater (reduksjon med 1 verv siden 2005)

Gro Hafsaas (styremedlem)

Nuri Ribera (styremedlem)

John Malvin Økland (styreleder)

Bjørg Myksvoll Garvik (varamedlem)

Hedmark Teater

Anne-Lise Bakken (styreleder)

Kristen Bartnes (styremedlem)

Knut Faldbakken (styremedlem)

Anna Ottosen (varamedlem)

Aksel Hagen (varamedlem)

Øyvind Hartvedt (varamedlem)

Hordaland Teater (reduksjon med 3 verv siden 2005)

Ågot Valle (styreleder)

Monica Jangaard (styremedlem)

Vidar Høviskeland (styremedlem)

Morten W Knudsen (varamedlem)

Hålogaland Teater (reduksjon med 2 verv siden 2005)

Nina Margaret Hjort (styreleder)

Brynjar Østgård (styremedlem)

Nina Lorentzen (styremedlem)

Harald Gaski (varamedlem)

Nationaltheatret

Anne Enger (styreleder)

Siri Frost Sterri (styremedlem)

Leif Pagrotsky (styremedlem)

Jens P. Heyerdahl (styremedlem)

Annicken Thue (styremedlem)

Margaretha Østern (varamedlem)

Kirsten Haune (varamedlem)

Nordland Teater (reduksjon med 4 verv)

Bjørg Simonsen (styreleder)

Magne Pettersen (styremedlem)

Torvald Sund (styremedlem)

Anne Drage (varamedlem)

Regionteateret i Møre og Romsdal - Teatret Vårt (reduksjon med 2 verv siden 2005)

Elen Lein (styreleder)

Heidi Løklingholm (styremedlem)

Per Kristian Øyen (styremedlem)

Leon Aurdal Aurdal (varamedlem)

Riksteatret (reduksjon med 3 verv siden 2005)

Marit Reutz (styreleder)

Steinar Ness (styremedlem)

Per Norstrøm (styremedlem)

Monique Skavlan Sunderland (styremedlem)

Shanti Brahmachari (styremedlem)

Astrid Arnøy (varamedlem)

Trond Hannemyr (varamedlem)

Rogaland Teater (reduksjon med 4 verv siden 2005)

Brit Kristin Sæbø Rugland (styreleder)

Agnes Inderhaug (styremedlem)

Ardashir Esfandiari (styremedlem)

Bodil Sivertsen (varamedlem)

Sogn og Fjordane Teater (reduksjon med 2 verv siden 2005)

Rasmus Felde (styreleder)

Steinar Lægreid (styremedlem)

Tone Stangeland (styremedlem)

Synnøve Bjørset (varamedlem)

Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater (reduksjon med 6 verv siden 2005)

Olaf Brastad (styreleder)

Frode Bakken (styremedlem)

Hege Hansson (styremedlem)

Hilde Fiskum (varamedlem)

Teater Manu, Norsk Tegnspråkteater

Grethe Henden (styreleder)

Jon Evang (styremedlem)

Steinar Vestli (varamedlem)

Trøndelag Teater (reduksjon med 5 verv siden 2005)

Terje Roll Danielsen (styreleder)

Leif Bjerkan (styremedlem)

Susanne Brattlie (styremedlem)

Aina Holst (varamedlem)

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

ABM-utvikling, Statens senter for Arkiv, bibliotek og museum (ABMU)

Kari Gjesteby (styreleder)

Arne Benjaminsen (styremedlem)

Bente Andreassen (styremedlem)

Karl Kallhovd (styremedlem)

Ola Stave (styremedlem)

Anniken Thue (styremedlem)

Språk og litteratur- og bibliotekformål

Det Norske Samlaget, Litteraturselskapet

Bjørg Sandal (styremedlem)

Bjørn Nesse Hunderi (styremedlem)

Norvald Mo (varamedlem)

Grete Riise (varamedlem)

Det Norske Samlaget, Stiftinga

Tor Fuglevik (styremedlem)

Eli Fiskvik (varamedlem)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek*

Fred-Arne Ødegaard (styreleder)

Lisbeth Tangen (styremedlem)

Gunnar Haugsveen (styremedlem)

Åge Nygardsøy (styremedlem)

Siri Bjerkestrand (styremedlem)

Helena Kettner Rudberg (styremedlem)

Pål Hals (styremedlem)

Tone Moseid (styremedlem)

Morten Tollefsen (varamedlem)

Gert Kroken (varamedlem)

Ranveig Eckhoff (varamedlem)

Elisabeth Bratland (varamedlem)

Hege Finnseth Eidseter (varamedlem)

Tone Nybakken (varamedlem)

Toril Laberg (varamedlem)

* I 2005 var ett verv i NLB ubesatt, differansen regnes ikke som økning

Språkrådet (økning på 3 verv siden 2005)*

Ida Berntsen (styreleder)

Jan Olav Fretland (styremedlem)

Magni Øvrebotten (styremedlem)

Ottar Grepstad (styremedlem)

Silje Solheim Karlsen (styremedlem)

Tor Fuglvik (styremedlem)

Jan Hoel (styremedlem)

Helene Uri (varamedlem)

Lars Rottem Krangenes (varamedlem)

Marit Hovdenak (varamedlem)

* Økningen gjelder overgangen til ordinært styre. Interimsstyret hadde ikke varamedlemmer.

Museums- og andre kulturvernsformål

Eidsvoll 1814

Per Kristian Skulberg (styreleder)

Grethe Fossli (styremedlem)

Gunnar Hagen (styremedlem)

Linn Bay Gundersen (styremedlem)

Eli Nistov (varamedlem)

Ruth Hemstad (varamedlem)

Henie-Onstad Kunstsenter

Siri Hov Eggen (styremedlem)

Elisabeth Solberg (varamedlem)

Kulturkvartalet

Petter I. Søholt (styremedlem)

Terri-Ann Senior (varamedlem)

Kvinnemuseet - Solør-Odalmuseene

Elisabeth Grændsen (styremedlem)

Mona Larsen-Asp (varamedlem)

Lillehammer Kunstmuseum

Gunnar Hagen (styreleder)

Britt Sørensen (styremedlem)

Anne Holbø Wendelbo (varamedlem)

Jorid Vaagland (varamedlem)

Maihaugen

Trygve G. Nordby (styreleder)

Peter Andreas Kjeldsberg (styremedlem)

Ingjerd Lien Kvelstad (styremedlem)

Long Litt Woon (styremedlem)

Knut Brandrud (varamedlem)

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Heide Fossland (styreleder)

Astrid Løvlien (styremedlem)

Bård Eidet (styremedlem)

Inge Fottland (styremedlem)

Grete Wennes (varamedlem)

Anne Sofie Hunstad (varamedlem)

Arild Kalkvik (varamedlem)

Nirmal Singh Dhunsi (varamedlem)

Nordnorsk Kunstmuseum

Tove Veierød (styreleder)

Per Kvist (styremedlem)

Åsa Sonjasdotter (styremedlem)

Allis Helleland (varamedlem)

Anders Hjort (varamedlem)

Siri Hermansen (varamedlem)

Norsk Bergverksmuseum

Hans Christian Gabrielsen (styreleder)

Elen Roaldset (styremedlem)

Trond Bergh (styremedlem)

Inger Sofie Johansen (styremedlem)

Øyvind Wike (styremedlem)

Inger Vagn-Henriksen (varamedlem)

Stein Erik Hansen (varamedlem)

Norsk Folkemuseum (reduksjon med 2 verv siden 2005)

Gry Mølleskog (styreleder)

Øystein Djupedal (styremedlem)

Michelle Tisdel Flikke (styremedlem)

Per Kristian Skulberg (styremedlem)

Britt Hildeng (varamedlem)

Sanaa Mustafa (varamedlem)

Norsk Industriarbeidermuseum

Anna Kristine Jahr Røine (styremedlem)

Hans Jakob Ågotnes (styremedlem)

Knut Kjeldstadli (varamedlem)

Lene E. Walle (varamedlem)

Norsk Luftfartsmuseum

Thomas Colin Archer (styreleder)

Stig Fossum (styremedlem)

Anne Rørvik (varamedlem)

Svein Olav Lundestad (varamedlem)Norsk Sjøfartsmuseum, Stiftelsen

Mona Lilleheim (styremedlem)

Bjørg Christophersen (varamedlem)

Norsk Skogmuseum

Tone Jørstad (styremedlem)

Jens-Petter Jensen (styremedlem)

Berit Halvorsen (styremedlem)

Norsk Teknisk Museum, Stiftelsen

Olav Soleng (styreleder)

Bjørg Sanndal (styremedlem)

Bjørn Vassnes (styremedlem)

Håkon With Andersen (styremedlem)

Mona Lilleheim (styremedlem)

Arne Bjerke (varamedlem)

Ragnhild Bø Raugland (varamedlem)

Nynorsk kultursentrum (reduksjon på 2 verv siden 2005)*

Målfrid Snørteland (styremedlem)

Oddvar Haugland (styremedlem)

Georg Arnstad (styremedlem)

Sigrun Høgtveit Berg (styremedlem)

Astrid Førland (varamedlem)

Bente LaForce (varamedlem)

*vedtektsendringen skjedde i mars 2005; første endring i sittende styre skjedde i 2006

Preus museum

Torill Rambjør (styreleder)

Einar Petterson (styremedlem)

Bente Molvig (styremedlem)

Lisabet Risa (styremedlem)

Rune Høiseth (styremedlem)

Anne Jorun Kjær (varamedlem)

Eivor Mydland (varamedlem)

Punkt Ø (i 2005 som Galleri F 15)

Marianne Lie (styreleder)

Kari Agerup (varamedlem)

Rogaland Kunstmuseum*

Mette Paavola (styreleder)

Leif Wærum Larsen (styremedlem)

Ove Jølby (varamedlem)

Tone Haugen (varamedlem)

*Vil utgå i 2010

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Aina Holst (styreleder)

Anne Karin Nygård (styremedlem)

Sørlandets Kunstmuseum

Stein Devik (styreleder)

Jan Hannestad (varamedlem)

Bogstad Stiftelse

Westye Høegh (styremedlem)

Bunad- og folkedraktrådet

Kjærsti Gangsø Rådsleder

Atle Ove Martiniussen (rådsmedlem)

Kari-Anne Pedersen (rådsmedlem)

Kirsten Røvig Håberg (rådsmedlem)

Tommy Olsson (rådsmedlem)

Arne Nerjordet (varamedlem)

Mari Rorgemoen (varamedlem)

Klagenemnda for stadnamnsaker

Marit Halvorsen (nemdleder)

Dag Michalsen (nemndmedlem)

Eira Söderholm (nemndmedlem)

Inge Særheim (nemndmedlem)

Laila Susanne S. Oskarsson (nemndmedlem)

Oddlaug Walaker (nemndmedlem)

Tom Schmidt (nemndmedlem)

Anna-Riitta Lindgren (vara nemndmedlem)

Endre Mørch (vara nemndmedlem)

Jorunn Vandvik Johnsen (vara nemndmedlem)

Margit Harsson (vara nemndmedlem)

Arkivformål

Norsk lokalhistorisk institutt

Torveig Dahl (styreleder)

Lisabet Risa (styremedlem)

Åse Eikemo Strømme (styremedlem)

Finn Einar Eliassen (styremedlem)

Ola Alsvig (styremedlem)

Oddleif Lian (varamedlem)

Hans P. Hosar (varamedlem)

Atle Døssland (varamedlem)

Guri Vallevik Håbjørg (varamedlem)

Pål Christensen (varamedlem)

Styrer hvor Kultur- og kirkedepartementet tidligere har oppnevnt medlemmer:

Ringve museum (reduksjon på 6 verv siden 2005)

Trondheim Kunstmuseum (reduksjon på 4 verv siden 2005)

Arkeologisk museum i Stavanger (reduksjon på 10 verv siden 2005).