Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1540 (2008-2009)
Innlevert: 04.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 14.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Vil samferdselsministeren ta initiativ mot forsvarsministeren for å avklare arealkonflikten mellom Forsvaret og Avinor for å sikre videre utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes?

Begrunnelse

Denne uavklarte situasjonen har vært tema for møter med begge departementene over flere år. Statsråder har latt seg informere uten at dette har bidratt til endelige avklaringer.
Det er avgjørende viktig å få en avklaring av hvilke areal som er nødvendig for å utvikle lufthavna i tråd med vedtatt Masterplan. En plan som har involvert en rekke organisasjoner og miljøer i trøndelagsregionen. En samlet region har sluttet seg til denne.
Staten, som eier av Avinor, må bidra til å sikre nødvendig areal til fornuftige og akseptable vilkår. I dag krever Forsvaret høy markedspris som gjør det umulig for Avinor å sikre nødvendige arealer. En høy pris reduserer Avinors muligheter for nødvendige investeringer i flyplassnettet.
De omtalte arealene har samme eier nemlig staten, og det er uforståelig at denne saken ikke er avklart på statsrådsnivå i henholdsvis Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Værnes har vært og er en viktig lufthavn både for militære og for sivile formål. Det er likevel verken min eller forsvarsministerens oppfatning at de ulike interesser er til hinder for at lufthavnen kan utvikles og tjene begge formål på en fullt ut tjenlig måte.

Vil jeg nevne at det er to typer arealer det bør skilles mellom. Vi har arealer som i dag eies av Forsvaret og som benyttes av Avinor til lufthavnrelaterte formål, og disse benevnes nedenfor som eksisterende lufthavnkritiske arealer. I tillegg eier Forsvaret arealer som Avinor vil ha behov for å disponere til utvidelser og fremtidig bruk, og disse benevnes fremtidige lufthavnkritiske arealer.

Eksisterende lufthavnkritiske arealer utgjør i dag ca. 1100 daa på Værnes. Fremtidig eierskap og bruk av disse arealer er av sentral betydning for driften og utviklingen av lufthavnen. Det kan nevnes at Avinor nylig har kjøpt tomtearealer av Forsvaret på ca 55 daa til en pris av 19,5 mnok til nytt bygg for plass-, brann- og redningstjenesten. Prisen var i henhold til takst innhentet av Forsvaret. Det aktuelle bygget er nå ferdigstilt.

Når det gjelder fremtidige luftfartskritiske arealer som i dag eies av Forsvaret, og som Avinor har behov for, utgjør disse ca. 594 daa. I tillegg vil Avinor etablere et areal på ca. 106 daa ved utfylling i sjøen for å utvide sikkerhetsområder på en slik måte at dagens rullebanelengder kan opprettholdes.

I Avinors planer er Forsvarets arealer sør for rullebanen i et kortsiktig perspektiv viktig for utviklingen av den sivile lufthavnen. Betydelig helikoptervirksomhet og mellomstore fly opererer i dag på områder som er forbeholdt store passasjerfly på grunn av arealknapphet. Arealer i Forsvarets eie nord for rullebanen, er av vital betydning for den mer langsiktige utviklingen av lufthavnen.

Avinor har vedtatt å prioritere alle tiltak knyttet til teknisk/operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet. Tiltakene omfatter forlengelse av sikkerhetsområdet ut i sjøen slik at banelengden kan opprettholdes, og utvidelser av flyoppstillingsområdet sør for rullebanen/vest for terminalen. Dette er tiltak som forutsettes gjennomført i løpet av de første 10 år, og flyoppstillingsområdet må være etablert før den videre utbygging av terminalen kan finne sted.

Avinor og Forsvaret har nå gjennomført en omfattende kartlegging av sine gjensidige arealbehov. Likeså har partene lagt ned et stort arbeid for å komme frem til korrekte prinsipper for arealprising hensyn tatt til regelverk og etablerte rettigheter.

De ev. uavklarte arealkonflikter mellom Forsvaret og Avinor på Værnes som spørsmålsstilleren tar opp, synes ikke å være til hinder for at lufthavnen kan utvikles i samsvar med Avinors vedtatte planer.