Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1545 (2008-2009)
Innlevert: 04.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 11.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Statens vegvesen i Sogn og Fjordane har uten noen form for høring med kommuner og næringsliv i Hallingdal bestemt at det ved kolonnekjøring over fjellovergangene, rv 52, rv 7og rv 50 bare skal åpnes for lastebiler over 7,5 tonn i kolonnen. Personbiler skal dirigeres over E16, Filefjell. Dette forslaget vil kunne ha store konsekvenser for landets største reiselivsregion, Hallingdal.
Vil statsråden stoppe dette forslaget, og gi bilistene en mulighet for å kjøre direkte til Hallingdal?

Begrunnelse

Det har vakt sterke reaksjoner i Hallingdal at Statens vegvesen i Sogn og Fjordane vil stenge personbiler ute fra kolonnekjøring over bl.a. Hemsedalsfjellet og rv 7 over Hardangervidda. Hol kommune er en av landets største reiselivskommuner, og 40 pst. av turisttrafikken kommer fra Vestlandet. Reiselivet i Hallingdal har 5-6 millioner gjestedøgn hvert år, og er helt avhengig av god infrastruktur og kommunikasjon. De frykter usikkerhet hos bilistene om dette vedtaket gjennomføres. Det reageres også sterkt på at verken kommuner eller næringsliv har blitt hørt i denne saken. De eneste som tydeligvis er hørt er lastebilnæringen. Det fremstår som lite gjennomtenkt at en distriktsvegsjef nærmest på egen hånd kan fatte vedtak som vil berøre et helt dalføres livsgrunnlag. Hallingdal er landets største reiselivsregion, og den næringen som absolutt sysselsetter flest i Hallingdal. En hytteeier fra Bergen med hytte på Ustaoset vil måtte kjøre flere timer ekstra, dersom han må kjøre E16 til Fagernes, derfra videre til Gol, og så opp Hallingdal til Ustaoset. Gjennom alle tider har personbiler kunnet kjøre i kolonner over fjellovergangene, hva er det som tilsier at det i 2009 skal være umulig å få til dette. Jeg ber statsråden omgjøre vedtaket, og samtidig sørge for topp brøyteberedskap på de viktige fjellovergangene mellom Øst- og Vestland.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For å skaffe meg et best mulig grunnlag for å vurdere problemstillingen har jeg innhentet følgende opplysninger og vurderinger fra Vegdirektoratet:

”Kolonnekjøring brukes for å kunne tilby en viss trafikkavvikling i uværsperioder når vegen er stengt for fri ferdsel av hensyn til sikkerheten for trafikantene. Tabellen nedenfor viser omfanget av kolonnekjøring for fjellovergangene mellom Sogn og Hallingdal / Valdres.

Høyfjells-strekning Midlertidig stengt (timer) Nattestengt

(timer) Kolonne (timer) Kolonne over 7,5t (timer)

År 06/ 07 07/ 08 08/ 09 06/ 07 07/ 08 08/ 09 06/ 07 07/ 08 08/ 09 06/ 07 07/ 08 08/ 09

Rv.50 Hol-Aurland 826 907 492 0 20 27 246 132 200 0 0 0

Rv. 52 Hemsedal 84 168 23 0 0 0 257 229 285 6 35 10

Rv 53 Årdal-Tyin 1260 927 591 256 54 41 - - - - - -

E16 Filefjell 22 122 15 0 0 0 19 96 25 0 0 0

Vi vil presisere at det er full ressursinnsats på alle fjellovergangene for å holde disse åpne så langt det er forsvarlig ut fra sikkerheten til trafikantene. Dette gjør at normalsituasjonen er fri ferdsel over fjellet og at det er begrenset antall dager det er nødvendig med enten full stenging eller stenging med kolonnekjøring.

Stenging på grunn av uvær varierer fra fjellovergang til fjellovergang. Det som påvirker situasjonen er vindstyrke, temperatur, vindretning og nedbør. Over Hemsedalsfjellet viser erfaringstall at fjellet stenges for all trafikk ved varslet vindstyrke over liten kuling (> 22 knop). Samtidig må det være minusgrader og snø. Ved økende nedbør og vind fra sør / sørøst kan vegen også bli stengt ved vindstyrke frisk bris (20 knop). Dette fjellet er sjelden stengt ved vindstyrke lett eller laber bris (10 – 15 knop), men også her er situasjonen litt verre ved sør / sørøstlig vindretning der det kan bli stengt også ved laber bris.

Når vinden varierer mellom laber bris og liten kuling, kan det være forsvarlig å tilby trafikkavvikling i kolonne over fjellet. Været skifter raskt og det er avgjørende at sjåfører og kjøretøy er utrustet for dette og brøytemannskapene må straks kunne tilpasse kolonnene til skiftende forhold for å ivareta sikkerheten til trafikantene. Samtidig som trafikken blir ledet over fjellet i kolonner, må brøytemannskap arbeide kontinuerlig med fresing og brøyting slik at vegen ikke fyker igjen. Slik kan vegen åpnes så snart værforholdene bedrer seg. Dette må også tas hensyn til i vurderingen av når og hvorledes kolonnekjøringen skal gjennomføres.

Fra 2007 ble antall kjøretøy og personer som kan være med i en kolonne strengere regulert for å sikre at redningskapasiteten er i samsvar med antallet personer som kan reddes dersom en kolonne skulle kjøre seg fast. Dette har medført at kapasiteten har blitt redusert samtidig som trafikken over E 16 og rv 52 har vært sterkt økende etter at Lærdalstunnelen åpnet. Særlig tungtrafikken øker mye. De siste 10 årene er trafikken over Lærdal doblet fra om lag 1000 kjøretøy / døgn i gjennomsnitt over året til 2000 kjøretøy / døgn. Om lag 20 % av disse er lastebiler (over 7,5 tonn).

Personbiler er mer risikoutsatte i uvær på fjellet enn lastebiler både fordi sjåføren sitter nærmere vegbanen der det er mer drivsnø, har dårligere evne til å ta seg gjennom drivsnøfonner og klarer seg i kortere tid uten evakuering om uhellet skulle være ute og kolonnen kjører seg fast. I vogntogene er det i tillegg profesjonelle sjåfører som ofte kjører de samme rutene og mange av dem er derfor godt kjent med både vegen og vinterforhold. Dette er i mer varierende grad tilfelle med sjåfører i personbiler. For å bedre sikkerheten ved kolonnekjøring er det derfor innført en rekke krav til trafikkavviklingen. Blant annet skal maksimal kjørefart være 40 km/t, det skal være brøytebil foran og følgebil bak kolonnen og trafikantene skal være utrustet for og informert om hvilke forhold som venter dem over fjellet.

Dette medfører naturligvis langt mindre kapasitet over fjellet når det er kolonnekjøring enn hva som er tilfelle når vegen er åpen. Selv om vi gjorde forsøk med økt redningsberedskap sist vinter, ble ventetidene uakseptable med opp til 6 – 8 timer ventetid på østsiden av Hemsedalsfjellet ved kolonnekjøring. På vestsida av fjellet velger trafikantene alternativ rute over E 16 Filefjell slik at der er ventetiden ikke noe stort problem.

Situasjonen er særlig vanskelig for tungtrafikken som har problemer med å snu og kjøre over til alternativ omkjøring på E 16 Filefjell etter at de har passert Gol. Vi ønsker derfor å tilby noe flere egne kolonner for tunge kjøretøy på uværsdager. Vi vil presisere at dette bare er aktuelt når værsituasjonen er slik at det er risiko for at personbiler vil få problem ved kolonnekjøring (om lag varslet vindstyrke frisk bris). Denne endringen for kommende vinter gjelder for rv 52 Hemsedalsfjellet, ikke for rv 50 eller rv 7.

Ved noe bedre værforhold, ved vindstyrke om lag laber bris, men med forhold som er for dårlig til at vegen kan holdes åpen, vurderer Statens vegvesen sikkerheten til å være tilfredsstillende både for lette og tunge kjøretøy ved kolonnekjøring. I denne situasjonen vil Statens vegvesen tilby kolonnekjøring både for lette og tunge kjøretøy. Dette vil medføre lengre ventetid siden trafikkmengden vil være større enn det kolonnene har kapasitet til å avvikle, men i denne situasjonen har trafikantene anledning til å velge alternative ruter.

Skal trafikantene kunne velge den beste ruten og slik unngå lange ventetider, vil god informasjon være en forutsetning. Dersom flere i uværsperioder med kolonnekjøring velger alternativ rute over E 16 Filefjell, kan ventetidene bli redusert og slik sikre best mulig fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Dette søker Statens vegvesen å oppnå ved å skilte kolonnekjøring på informasjonstavler ved Hønefoss og Gol, men det er ikke snakk om tvungen styring av trafikken. Ønsker trafikantene å vente på bedre vær eller ledig plass i kolonnene, er det et valg som den enkelte trafikant har. Statens vegvesen mener det er deres ansvar å synliggjøre for trafikantene at de sannsynligvis kan komme raskere frem ved å velge sikrere omkjøring over andre ruter.

Fra flere brukerhold blir det fremhevet at forutsigbare forhold og tidlig informasjon om hvilken rute som er den beste å velge er svært viktig. Dette kom blant annet klart frem på en vinterkonferanse som Statens vegvesen arrangerte på Voss i 2008. Statens vegvesen har derfor arbeidet med å utvikle et system for fast prognose 6 og 12 timer frem i tid der trafikantene kan få en prognose på hvorledes situasjonen vil være på den enkelte fjellovergang fram i tid. Statens vegvesen håper dette vil bli et godt verktøy for de trafikantene når de skal planlegge og velge den mest effektive ruten for sin reise. Dette vil være særlig viktig i perioder med usikre værforhold.”

Jeg legger stor vekt på at fjelloverganger skal bli holdt åpne så langt som mulig ut fra trafikkantenes sikkerhet. Jeg forutsetter at Statens vegvesen gjør det de kan for å holde Rv 52 over Hemsedalsfjellet og andre fjelloverganger åpne og at etaten er klar på at når værforholdene tillater det, og sikkerheten dermed er tilfredsstillende, så vil man tilby kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet for både personbiler og tunge kjøretøy. Kolonnekjøring bare for tunge kjøretøy vil bare bli aktuelt når værsituasjonen er slik at det er risiko for at personbiler vil få problem. At man under værforhold som ikke tillater kolonnekjøring med lette kjøretøy likevel tilbyr kolonnekjøring for tungbiler er i seg selv positivt. Et slikt tiltak går ikke ut over personbilistene, samtidig som det gir næringslivet anledning til å nå fram med sine transporter. Alternativet hadde vært å stenge vegen helt.

Jeg vil også peke på vegvesenet sitt fokus på å gi trafikantene god informasjon om hindringer de kan møte som følge av vær- eller føreforholdene. Velinformerte trafikanter kan i seg selv være et viktig tiltak for å sikre god framkommelighet og sikkerhet.