Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1546 (2008-2009)
Innlevert: 04.09.2009
Sendt: 07.09.2009
Besvart: 14.09.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvor mye har norsk rovdyrpolitikk kostet samfunnet siden 01.01.99?

Begrunnelse

Ønsker en totalsum hvor blant annet bufeerstatninger, forskning og andre relevante utgifter i forbindelse med rovvilt er inkludert. Gjerne stipulert for hvert enkelt år fra 01.01.99.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Hoveddelen av bevilgningene til rovviltforvaltning går til erstatninger for tap av sau og tamrein og til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Siden 1999 har bevilgningene til henholdsvis rovvilterstatninger (Kap. 1427 post 72) og forebyggende og konfliktdempende tiltak (Kap. 1427 post 73) vært som følger:

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

p72 68 80,5 80,5 83 86,5 84,5 77 77 84 104 117

p73 28 28 40 36,5 32 32 32 37 44 51 80,5

Alle tall er avrundet og oppgitt i millioner kroner.

Dette summerer seg til totalt 1,383 mrd. kroner I tillegg kommer midler til skadedokumentasjon, bestandsovervåking mv. For eksempel er det for 2009, i tillegg til 116,9 millioner kroner til rovvilterstatninger (overslagsbevilgning) og 80,5 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak, bevilget 15,7 millioner kroner til bestandsregistrering og overvåking, 1,8 millioner kroner til forskingsprogram, 16 millioner kroner til Statens naturoppsyn sine rovviltoppgaver og 1,9 millioner kroner til drift av rovviltnemnder og nasjonalt fagråd. Den samlede bevilgningen for 2009 beløper seg dermed til ca 233 millioner kroner.

For mer informasjon om bevilgningene til rovviltforvaltningen de enkelte årene i perioden 1999–2009 viser jeg til de respektive statsbudsjettene for perioden.