Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1547 (2008-2009)
Innlevert: 04.09.2009
Sendt: 07.09.2009
Besvart: 14.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren medvirke til å rydde opp i den uholdbare situasjonen de reisende opplever i lokaltogtrafikken på Jessheim, og hva vil samferdselsministeren gjøre for å styrke kundefokuset i NSB?

Begrunnelse

Pendlerforeningen på Jessheim har pekt på at de siste to ukene har passasjerer på NSBs lokaltog som blant annet trafikkerer Jessheim besvimt som en følge av trengsel på togene. Situasjonen betegnes av enkelte som et mareritt. Bakgrunnen skal være at NSB kjører med mindre materiell enn vanlig. Mange er fortvilet over den behandlingen man opplever fra selskapets side.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Målene med statens kjøp av persontransport er bl.a. at transporttilbudet skal være pålitelig og et konkurransedyktig alternativ for pendlere, i tillegg til at det skal oppleves som enkelt. Det er også et sentralt mål at transportstandarden skal være god. At togene er så fulle at enkelte passasjerer besvimer, er selvsagt ikke i tråd med disse målene og er sterkt beklagelig.

NSB har informert meg om at materiellsituasjonen i selskapet er anstrengt. I tillegg til en allerede høy kapasitetsutnyttelse er flere av togsettene til NSB tatt ut av produksjon for modernisering. Dette moderniseringsprogrammet pågår parallelt med at NSB har inngått en avtale med sveitsiske Stadler om kjøp av 50 nye togsett. Disse nye togsettene tilfører selskapet 14 000 nye seter og vil bli satt i trafikk fra 2012. NSB har informert meg om at anskaffelsesprosessen er i rute. Uttaket av togsett for modernisering og oppgradering har dessverre medført at enkelte avganger har kjørt med langt færre vogner/sitterplasser enn behovet tilsier og NSB beklager at dette gjør enkelte kunder skadelidende.

NSB har også hatt ekstraordinære feil og problemer med girkassene på togsett av type BM 72 som trafikkerer lange lokaltogstrekninger, også til og fra Dal / Jessheim. Nye girkasser er bestilt, og NSB forventer at det allerede fra oktober i år vil bli en bedring i materiellsituasjonen, slik at ovennevnte trengselsproblemer blir reduserte. NSBs eldste togsett (type BM 69) som brukes på flere av NSBs lokaltogstrekninger har nådd sin tekniske levealder. Dette har som konsekvens at feilratene øker og NSB får stadige tekniske utfordringer. Dette tydeliggjør behovet for nytt togmateriell.

NSB har beklaget de trengselsproblemene som lokaltogreisende fra bl.a. Jessheim har opplevd på enkelte avganger den siste tiden, og vil i tiden fremover avbøte problemene på enkelte strekninger med økt busskapasitet.

Det er viktig for meg at NSB prioriterer sikkerheten høyt. NSB opplyser at ombordansvarlig er ansvarlig for at sikkerhetsforskriftene til enhver tid følges når det gjelder antall passasjerer om bord og jeg har tillit til at dette gjøres på en forsvarlig måte.

I ovennevnte trafikkavtale mellom NSB og staten ved SD er det bestemmelser om innhold og hyppighet når det gjelder NSBs rapportering av den løpende driften i selskapet. NSB rapporterer bl.a. på kundetilfredshet (KTI) og rapporteringen gjennomgås i egne møter mellom NSB og samferdselsdepartementet. NSB vurderer kontinuerlig tiltak som kan bedre kundetilfredsheten og det nevnte oppgraderingsprogrammet som pågår er en del av dette arbeidet.