Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1548 (2008-2009)
Innlevert: 07.09.2009
Sendt: 07.09.2009
Besvart: 15.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil departementet bidra til at også driften av gatemagasinet ASFALT i Sandnes og Jærregionen gis driftsstøtte, på linje med den støtten som er gitt til drift av samme magasin i Stavanger?

Begrunnelse

I Rogaland kommer gatemagasinet ASFALT ut både i Stavanger og Sandnes/Jæren. Salget av magasinet gir rusavhengige en mulighet til å skaffe seg inntekt gjennom egen jobb. Tilsvarende konsept er kjent fra flere andre byer i landet.
I Stavanger er Kirkens Bymisjon ansvarlig for distribusjonsapparatet, mens tilsvarende ansvar i Sandnes og Jærregionen tilligger bypresten i Sandnes. I begge byer er et korps av selgere engasjert i distribusjonen.
Kirkens Bymisjon er prisverdig gitt støtte til driften av gatemagasinet i Stavanger, mens bypresten i Sandnes har fått avslag (fra NAV) på tilsvarende søknad om driftsstøtte. Det synes noe underlig at identisk konsept skal behandles ulikt. Etter min mening bør søknaden til bypresten i Sandnes få samme positive behandling som søknaden fra Kirkens Bymisjon i Stavanger.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Formålet med tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner over statsbudsjettets kap. 621 post 70 er å styrke og utvikle ulike modeller for aktivisering og arbeidstrening av personer med marginal eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Nyskapende tiltak skal i henhold til regelverket for tilskuddsordningen gis prioritet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har tildelt et tilskudd på 500 000 kroner i 2009 til prosjektet ”Jobb1, gatemagasinet ASFALT” i regi av Bymisjonssenteret i Stavanger, Kirkens Bymisjon Rogaland. Prosjektet ”Jobb1”, som er et lavterskel sysselsettingstilbud for rusmiddelavhengige, er tildelt tilskudd innenfor tilskuddsordningen fra 2005. Tilskuddet i 2009 er gitt til en fortsettelse og videreutvikling av ”Jobb1” som en overgangsordning. Overgangsordningen ble etablert i 2009 for at organisasjoner som er tildelt tilskudd i perioden 2005-2008 skal få anledning til å tilpasse seg en situasjon der det statlige tilskuddet opphører. Disse organisasjonene er gitt anledning til å søke om tilskudd i inntil to nye år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt avslag på søknad fra Bypresten under Sandnes kirkelige fellesråd om tilskudd til gatemagasinet ASFALT. Avslaget er begrunnet i at tiltaket ikke vurderes å være nyskapende nok ut fra formålet med tilskuddsordningen, og søknaden er ikke prioritert innenfor rammen av midler til fordeling. Avslaget er påklaget. Klagen er til behandling i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Det ble totalt fremmet 79 søknader om tilskudd i 2009 med en samlet søknadssum på ca. 46 mill. kroner innenfor tilskuddsordningen. Det var ca. 21 mill. kroner til fordeling. Arbeids- og velferdsdirektoratet har innenfor rammen av bevilgningen foretatt en prioritering av søknadene og en faglig vurdering ut fra formålet med ordningen og tildelingskriterier.

Jeg kan opplyse om at Bypresten under Sandnes kirkelige fellesråd er tildelt et tilskudd på 200 000 kroner i 2009 til prosjektet ”Aktivisering av rusavhengige” fra ovennevnte tilskuddsordning.

Jeg er gjort kjent med at det kan søkes om tilskudd til oppstart av gateaviser innenfor ordningen med tilskudd til frivillige tiltak for rusmiddelavhengige og prostituerte over statsbudsjettets kap. 761 post 70. Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen. Søknadsfristen for tilskudd i 2010 er 1. desember 2009.