Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1554 (2008-2009)
Innlevert: 07.09.2009
Sendt: 08.09.2009
Besvart: 14.09.2009 av justisminister Knut Storberget

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Det i ferd med å spre seg usikkerhet om politiet har de ressurser og nærhet som skal til for å skape trygghet og tilstedeværelse i distriktene i Møre og Romsdal. På grunn av manglende ressurser pågår nå et arbeid i Nordmøre og Romsdal politidistrikt som kan resultere i en rasering av lensmannstrukturen.
Vil justisministeren gripe inn og stanse denne raseringen ved å gi mer budsjettmidler til Nordmøre og Romsdal politidistrikt?

Begrunnelse

Det vises til to tidligere spørsmål fra undertegnede til justisministeren datert henholdsvis 1.04.09 og 18.06.09.
Begge tar opp konsekvensene av manglende bevilgninger til Nordmøre og Romsdal Politidistrikt. Det være seg fare for både nedleggelse av lensmannskontor og manglende utrykninger på grunn av for få disponible politifolk på vakt.
Det er ikke tvil om at det er i ferd med å spre seg utrygghet om politiets tilstedeværelse ute i distriktskommunene. Når lensmannskontor legges ned i øysamfunn som er utestengt fra landfast forbindelse til politi store deler av døgnet på grunn av at fergene har innstilt for dagen, er det åpenbart at dette har uheldige konsekvenser både ved enkelthendelser og for den forbyggende virkning.
Det er spesielt viktig at distriktskriterier blir lagt til grunn ved endring av strukturer av lensmannskontor. Øysamfunn må ha prioritet, som for eksempel Smøla og avstander med hensyn til utrykningstid. Det understrekes også at det synes å bli sett helt bort fra den lokalkjennskap det enkelte lensmannskontor har med tanke på å takle "kjenninger" for politiet og sette inn forebyggende tiltak ut fra lokale forhold.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis få vise til mine svar av 01.04.2009 og 26.06.2009 på skriftelige spørsmål (nr 956 og 1387) om Møre og Romsdal politidistrikt fra representanten Kongshaug. Videre vil jeg også få vise til Stortingets spørretime 18.03.2009 hvor fungerende justisminister Giske besvarte spørsmål om et mulig framtidig forslag til organisasjonsendringer.

Som det ble orientert om sist i brev av 26.06.2009 har Nordmøre og Romsdal politidistriktet et utviklingsprosjekt på gang. Prosjektet foregår lokalt og politimesteren har ikke fremmet forslag om endringer i organiseringen av distriktet til Politidirektoratet. Jeg kan derfor ikke å kommentere dette prosjektet før det eventuelt fremmes forslag om endringer, og det er framlagt departementet.

Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget. Politidistriktene tildeles en ramme, og det er opp til politimesteren å anvende resursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på alle områder politiet har ansvar for.

Bevilgningene til politi- og påtalemyndighet er økt med 2,3 milliarder kr i perioden 2005-2009. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på ca 1,1 milliarder kr.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt fikk en rammetildeling i 2009 på nesten 154,7 millioner kroner, en økning – inklusive lønns- og prisstigning - på 8,6 millioner kroner fra 2008. I tidsrommet fra 2006 til 2009 har politidistriktet fått en økt bevilgning – inklusive lønns- og prisstigning - på 16,2 millioner kroner. Det er intet som tyder på at Nordmøre og Romsdal politidistrikt kommer dårligere ut i denne sammenheng enn andre sammenlignbare politidistrikter.

I St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid tok regjeringen et krafttak for å øke bemanningen i politi- og lensmannsetaten. Det ble gitt en tilleggsbevilgning på hele 242 millioner kroner slik at det kunne opprettes 460 nye sivile årsverk i politi- og lensmannsetaten. Nordmøre og Romsdal politidistrikt fikk 6 av stillingene. Disse stillingene gir politidistriktet mulighet til å frigjøre polititjenestemenn til operativ tjeneste. Jeg vil til slutt minne om at vi har forhandlet fram en avtale med Politiets Fellesforbund som vil frigjøre ytterligere ressurser i politiet. Jeg har tillit til at vi nå vil se resultater av disse tilførte ressursene.