Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1563 (2008-2009)
Innlevert: 09.09.2009
Sendt: 10.09.2009
Besvart: 17.09.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Midtlyng-utvalget avga sin innstilling NOU 2009:18 "Rett til læring" 2. juli 2009. Innstillingen er nå ute til høring. Utvalget har fått sterk kritikk for at to av landets ledende kompetansemiljøer innen spesialpedagogikk, Senter for atferdsforskning (SAF) og Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger, er utelatt i utredningen.
Hva er begrunnelsen for dette, og hvilke svakheter mener statsråden denne utelatelsen medfører for utvalgets innstilling?

Begrunnelse

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov, ofte omtalt som Midtlyng-utvalget, avga sin innstilling før sommeren. Utvalget har hatt et omfattende mandat, og statsråden har uttalt at utvalgets innstilling vil ha stor betydning for opplæringstilbudet for barn, unge og voksne med særskilte behov.
På denne bakgrunn finner denne representant det både underlig og kritikkverdig at viktige pedagogiske sentre med landsdekkende oppgaver fullstendig er utelatt i utvalgets arbeid og innstilling. Den betydelige forskningen og kompetansen som SAF og Lesesenteret innehar får ingen betydning når utvalget gjennomgår hele det statlige spesialpedagogiske støttesystemet og den fremtidige tiltakskjeden foreslås. Begge sentrene har helt siden midten av 1990-tallet årlig rapportert sin virksomhet til Statped, og dagens regjering har selv slått fast at de to sentrene er landsdekkende spesialpedagogiske sentre. Da er det svært betenkelig at de samme sentrene er fullstendig utelatt i den omfattende gjennomgangen av det statlige pedagogiske støttesystemet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg har merket meg at Midtlyngutvalget har fått kritikk for at Senter for atferdsforskning og Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring er utelatt fra den historiske omtalen og tiltaksdelen i NOU 2009:18 Rett til læring. Departementet har tidligere svart på denne kritikken i brev av 26.08.09 til Universitetet i Stavanger.

Jeg vil først understreke at Midtlyngutvalget er et uavhengig utvalg som innen det gitte mandatet selv vurderer hvilke områder som skal beskrives og hvilke tiltak som skal foreslås. Departementet har sendt rapporten på en bred høring med uttalefrist 27. november 2009 og vil gjennomføre høringskonferanser i oktober for å bidra til en god høringsprosess. Høringsprosessen og den debatten som allerede foregår i kjølvannet av utredningen vil gi et godt beslutningsgrunnlag for den videre behandling av utvalgets forslag.

Jeg er sikker på at betydningen av både Senter for atferdsforskning og Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring vil framgå av denne høringsprosessen. Uansett vil disse sentrenes kompetanse og rolle inngå i departementets videre vurdering av organiseringen av det helhetlige spesialpedagogiske støttesystemet og den framtidige tiltakskjeden for barn, unge og voksne med særskilte behov.