Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1564 (2008-2009)
Innlevert: 10.09.2009
Sendt: 11.09.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 18.09.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil kommunal- og regionalministeren ta initiativ overfor Tysvær kommune for å løse saken om Bekkjavika hyttefelt i Hervik i Tysvær kommune, slik at grunneier blir gitt muligheten til å utvikle dette som tillegsnæring til gårdsdriften?

Begrunnelse

I Soria Moria erklæringen skriver regjeringen bl.a.:

"Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet. Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere trygg mat og sikre matforsyningen og samtidig bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. Landbruket er mangfoldig og omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift og den er viktig også for reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri." og i et av strekpunktene under heter det at "Regjeringen vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke og reindrift og stimulere til utvikling av nisjeprodukter".

I Senterpartiets partiprogram kan man lese under kapitlet om å "Ta hele landet i bruk" bl.a. at man vil "sikre utvikling av tilleggsnæringer til erstatning for de arbeidsplasser som forsvinner fra primærlandbruket."
I 2004 ble det inngått en intensjonsavtale om utviklingen av Bekkjavika hyttefelt i Tysvær kommune, og det ble samme år levert søknad om endring av kommuneplanen. Tysvær kommune gav tilbakemelding om at saken ikke ville bli behandlet isolert, men ville bli tatt med som en del av revisjonen av kommuneplanen i løpet av 2005 eller 2006.
Det har vært utstrakt kontakt mellom kommune og fylkesmann der hyttefeltet har vært tema. Tilbakemeldinger om at noen av hyttene lå for nær sjøen medførte justeringer av planene flere ganger. I 2006 ble det vedtatt kommuneplan der det ble åpnet for bygging av inntil 13 hytter i det aktuelle området.
Det ble 26. juni 2007 varslet om nytt oppstartmøte for Bekkjavika Hyttefelt A/S, der det ble levert inn nytt planforslag som var i tråd med kommuneplanen og gjeldene forskrifter. Kommunen gir i møtet klar beskjed om at forslaget ikke vil bli godkjent av fylkesmannen og det oppleves som at fylkesmannen brukes som unnskyldning for å stoppe prosjektet til tross for at planene er justert flere ganger etter ønske nettopp fra fylkesmannen.
Dette hytteprosjektet er forsøkt igangsatt av grunneier som tilleggsnæring for å ha flere ben å stå på. Det har også en god synergieffekt med hensyn til utvidelse av et turistanlegg like ved.
Det kommunale byråkratiet oppleves som en kraftig bremsekloss for denne type næringsutvikling som regjeringen oppfordrer til, og dette fullstendig uakseptabelt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til at forslag til Reguleringsplan for Bekkjavika hyttefelt er til behandling i Tysvær kommune. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn den 28.05.2009 med ordinær høringsfrist 01.09.2009. Fylkesmannen i Rogaland har fått utsatt frist til den 30.09.2009.

I henhold til plan- og bygningsloven er det som utgangspunkt kommunen som avgjør den nærmere arealbruken innen sitt område. Fylkeskommune, nabokommune og berørte statlige fagmyndigheter kan imidlertid fremme innsigelse til en plan dersom den er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser.

Dersom kommunen og innsigelsesorganet ikke blir enige må planen sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Jeg ønsker derfor ikke å gå nærmere inn på realitetene i saken på dette tidspunktet.