Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1566 (2008-2009)
Innlevert: 10.09.2009
Sendt: 11.09.2009
Besvart: 22.09.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for at det skal bli lettere å få bygget småkraftverk gjennom avbyråkratisering og en mer lettvint søknadsprosess, og å åpne for en større samfunnsmessig vurdering av forskjellige hensyn slik at opprettholdelse av artsmangfoldet blir sett i sammenheng med det store behovet for utbygging av mer fornybar energi?

Begrunnelse

Det er av de fleste partier og fleste politikere, inkludert regjeringspartiene, uttrykt et sterkt ønske om å satse på minikraftverk. Dette har fått en rekke grunneiere ute i distriktene til å satse på minikraftverk for å skape både næringsvirksomhet, og sørge for å dekke energibehovet til hustander og næringsliv rundt omkring i landet. Imidlertid viser det seg nå at veldig mange av dem som søker om konsesjon til minikraftverk, møter et tungvint regelverk, et vanskelig byråkrati og at søknadsprosessen tar altfor lang tid.
Nils Arne Bergsund, som driver Koparvike minikraftverk, har søkt om etablering av nok et minikraftverk, Islandsmoen minikraftverk i Sør-Aurdal kommune. Han har brukt fem år på søknadsprosessen, men fikk nylig avslag an NVE på grunn av ti rødlistearter langs strekningen. Det er viktig å legge vekt på at strekningen hvor disse befinner seg er vanskelig å nå for rekreasjonsopplevelser i naturen, og at artene vil bli minimalt berørt av utbyggingen.
Nils Arne bergsund sier til Avisa Valdres 28.august følgende: "Da jeg for ti år siden arbeidet med søknaden for Koparvike kraftverk, nøyde NVE seg med en 25 sider søknad i ti eksemplarer. Søknaden jeg sendte denne gangen hadde mer enn over 80, og måtte trykkes i 30 eksemplarer". Bergsund sier videre at det tunge søknadskravet fører til at mange gir opp før de får tenkt å starte, og at store utbyggingsselskaper heller kjøper rettighetene fordi det er vanskelig for en liten aktør å håndtere søknadsprosessen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Departementet og NVE arbeider kontinuerlig med å effektivisere og forbedre behandlingen av småkraftsøknader samtidig som vi sikrer at vedtakene hensyntar andre viktige nasjonale mål.

Styrking og effektivisering av NVEs konsesjonsbehandling gjennom flere år har ført til at behandlingstiden per sak er redusert. Det er gjennomført en rekke tiltak for å forenkle saksbehandlingen de siste årene. NVE arrangerer seminarer for utbyggere og konsulenter hvor det informeres om søknadskrav, og alle krav til søknader er tilgjengelig på internett. NVEs nye hjemmesider gir mer informasjon lett tilgjengelig. Koblingen mellom NVEs konsesjonsdatabase og NVE-Atlas gir kartfestet informasjon til nytte for utbyggere og høringsparter. NVE har også tilrettelagt for innsendelse av høringsuttalelser på nett og bruker generelt internett i økende grad ved høringer og ved informasjon om vedtak. Søknader har nå bedre kvalitet enn tidligere, og NVE kan bruke mindre tid på kvalitetssikring av dem.

Konsesjonsbehandlingen er blitt styrket betydelig. I 2009 er NVEs kapasitet doblet sammenliknet med 2005. I 2004 ble 25 konsesjonssaker om små vannkraftverk avgjort. De tre siste årene har over dobbelt så mange slike saker blitt avgjort årlig. Med kapasitetsstyrkingen som er gjennomført, er dette forventet å øke ytterligere. Det vil ta noe tid fra saksbehandlingskapasiteten styrkes til det gir full effekt med hensyn til antall ferdigbehandlede saker.

Det kreves tid og ressurser for å gjennomføre forsvarlige, helhetlige vurderinger og en behandling som inkluderer konsekvensutredninger, høringer, folkemøter, befaringer etc. innenfor lovfastsatte krav. Stor pågang av konsesjonssøknader øker behovet for å se sakene i sammenheng og vurdere sumvirkninger. De siste årene har det blitt gjort tiltak for å styrke beslutningsgrunnlaget for konsesjonsbehandlingen, herunder fastsettelse av retningslinjer for vindkraft og små vannkraftverk, og regionvis koordinering av konsesjonsbehandlingen. Regionvis koordinering kan føre til at rekkefølgen for behandlingen av enkelte saker forskyves, for å sikre at både ressursutnyttelse og virkninger av flere prosjekter i samme området kan vurderes i sammenheng.

Fra 2010 vil konsesjonsvedtak for mini- og mikrokraftverk delegeres til fylkeskommunen. Dette vil styrke det regionale selvstyret i saker som i første rekke berører lokale og regionale interesser.

Det er fastsatt forenklede krav til utredninger for småkraftverk, sammenlignet med krav til konsekvensutredninger for større kraftverk. OED gjennomførte i 2009 en evaluering av undersøkelsene av biologisk mangfold som blir gjort i forbindelse med konsesjonssøknader for små vannkraftverk. Evalueringen følges nå opp med tiltak som sikrer at ressursene som brukes på slike undersøkelser utnyttes mer effektivt.