Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1567 (2008-2009)
Innlevert: 11.09.2009
Sendt: 11.09.2009
Besvart: 17.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I valgkampen har statsråden blant mange valgløfter også lovet konsekvensutredning av en ferjefri E39 (Kyststamvei) mellom Stord og Bergen gjennom en indre trase via Fusa. Ekstra kjørelengde er over 40 km og ekstras kostnader 4-5 mrd. kroner
Vil statsråden sørge for at en ferjefri løsning innenfor rammen av dagens vedtatte trase for E39 mellom Stord og Bergen over Tysnes også inngår i en slik konsekvensutredning?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig at jeg har lovet at det skal startes utredning for en ferjefri kyststamveg mellom Haugesund og Bergen. KS1 skal stå ferdig som grunnlag for neste Nasjonal transportplan. Dette innebærer utarbeidelse av en konseptvalgutredning med påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1), ikke konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.

Hensikten med en konseptvalgutredning er å gjøre overordnede og prinsipielle vurderinger for utvikling av transportsystemet. Generelt sett vil slike utredninger omhandle prinsipielt forskjellige løsninger som for eksempel bruk av ulik teknologi (ferje, bru/tunnel med flere) eller forskjellige korridorer. En konseptvalgutredning består av fire hoveddeler; behovsanalyse, strategidokument, kravdokument og alternativsanalyse. Disse dokumentene bygger på hverandre. På bakgrunn av behovsanalyse formuleres mål og krav til utvikling av transportsystemet. Når dette er gjennomført vil en søke etter konsepter som oppfyller mål og krav. Aktuelle konsepter skal vurderes/utvikles i samarbeid med berørte myndigheter. Jeg mener at det er naturlig at ferjefri løsning innenfor rammen av dagens vedtatte trase for E39 mellom Stord og Bergen over Tysnes er et aktuelt konsept.