Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1568 (2008-2009)
Innlevert: 11.09.2009
Sendt: 11.09.2009
Besvart: 18.09.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): En del fiskere har fått store problemer som følge av uventet innstramming av et regelverk man har lagt til grunn ved fartøysinvesteringer. Havdrøn AS er et slikt eksempel, hvor innstramming knyttet til lasteromsvolum sparker beina under en stor investering og en rekke arbeidsplasser.
Kan Regjeringen gjøre rede for den saksbehandling og den informasjon som har vært gitt overfor disse fartøyene, hva er begrunnelsen for innstrammingen, og hva vil Regjeringen gjøre for dette ikke påføre disse fiskerne urimelig tap?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeflåten er inndelt i ulike fartøygrupper som er avgrenset av ulike parametre. For kystflåten var det frem til 8. februar 2008 slik at de kunne ha en største lengde på 28 meter. Fiskeri- og kystdepartementet foreslo i et høringsnotat 20. november 2007 at lengdegrensen skulle oppheves og erstattes med en øvre lasteromsbegrensning på 300 kubikkmeter. Forslaget ble etter høring vedtatt 8. februar 2008 og trådte i kraft straks. Formålet med endringen var å legge til rette for en friere fartøyutforming. Norges Fiskarlag gikk for øvrig i sin høringsuttalelse inn for en øvre lasteromsbegrensning på 500 kubikkmeter.

Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte 11. februar 2008 en instruks til Fiskeridirektoratet om hva som regnes som lasteromsvolum. Rom som skulle holdes utenfor beregningen av lasteromsvolum, måtte etter instruksen stå i et rimelig forhold til fartøyets lasteromsvolum for føring av fangst. Instruksen er godt kjent i næringen.

Behandlingen av saker om ervervstillatelse ved Fiskeridirektoratets regionkontorer viste etter hvert at kravet til ”rimelig forhold” mellom lasterom og andre rom i praksis var vanskelig å håndtere. Det ble i noen tilfeller gitt ervervstillatelse til fartøyer av en slik størrelse at andre rom vanskelig kunne sies å stå i et rimelig forhold til lasteromsvolumet. På denne bakgrunn sendte Fiskeridirektoratet 24. juni 2009 en presisering av departementets instruks til regionkontorene, for å sikre enhetlig behandling av slike saker. Næringsorganisasjonene ble også gjort kjent med denne.

Presiseringen innebærer at tilleggsrom/tanker på mer enn 200 kubikkmeter, vanskelig kan sies å stå i et rimelig forhold til fartøyets lasteromsvolum. Det var for øvrig aldri intensjonen med innføringen av en øvre lasteromsbegrensning til erstatning for en metergrense, at det skulle gis ervervstillatelse til havfiskefartøyer til bruk som kystfiskefartøyer.

Norges Fiskarlag har engasjert seg i spørsmål knyttet til direktoratets presisering av departementets instruks med hensyn til situasjonen for de som har fått ervervstillatelse for fartøy der lasterom og andre rom overstiger 500 kubikkmeter. Fiskarlaget har sendt departementet et innspill i saken og dette spørsmålet er nå til behandling i departementet.

Når det så gjelder den konkrete saken nevnt i spørsmålet, er det slik at Havdrøn A/S har søkt om ervervstillatelse for et fartøy som ikke med rimelighet kan sies å fylle de krav som følger av gjeldende instruks. Dette er en risiko som næringsaktøren selv må bære. Det kan ikke være slik at myndighetene skal avhjelpe næringsaktører som har gamblet på at de skal få tillatelser i strid med gjeldende instruks.