Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1569 (2008-2009)
Innlevert: 11.09.2009
Sendt: 14.09.2009
Besvart: 24.09.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er begrunnelsen for at politibiler ikke fritas for engangsavgift slik som andre utrykningskjøretøy som ambulanser og brannbiler?

Begrunnelse

Etter avgiftsvedtaket om avgift på motorvogner og engangsavgift ved erverv av nytt kjøretøy er ambulanser og brannbiler fritatt for engangsavgiften. Det samme gjelder pansrede biler til offentlig bruk. Politibiler kommer derimot ikke inn under fritaksbestemmelsene.
Mange politibiler kunne vært i bedre stand, og den fordyrende engangsavgiften utgjør ikke et positivt bidrag til nyere, bedre, sikrere og mer miljøvennlige politibiler.
Det ønskes også oppgitt hvor mye staten tar inn i engangsavgift på politibiler årlig, alder på politibilparken (også fordelt per politiddistrikt), og hvilken anslått fornyelse en fjerning av engangsavgiften for politibiler ville medført.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Engangsavgiften har først og fremst til hensikt å skaffe staten inntekter. Avgiften er videre søkt utformet for å ivareta miljø-, sikkerhets- og fordelingspolitiske hensyn. De ulike fritakene og satsstrukturen for avgiften må ses i lys av dette.

I engangsavgiftssystemet er næringskjøretøy skjermet, blant annet ved at tunge lastebiler er fritatt for avgift, mens det for varebiler og drosjer betales avgift med redusert sats. Det kan i denne sammenheng nevnes at politiets pansrede kjøretøy er fritatt for avgift, men at brannvesenets og helsetjenestens anskaffelser av ordinære kjøretøy er underlagt vanlig avgiftsplikt.

Midler til anskaffelse av utrykningskjøretøy i politiet har siden 2002 vært inkludert i den ordinære driftsbevilgningen til politiet. Anskaffelse av nye kjøretøy må derfor prioriteres innenfor en helhetlig vurdering av politiets samlede ressursbruk.

Bevilgningsforslagene som fremmes av regjeringen, herunder eventuelle forslag om anskaffelse av nye kjøretøy for politiet, inkluderer alle kostnader, også avgifter. Å frita politiets utrykningskjøretøy fra avgifter vil ikke gjøre det rimeligere for staten å anskaffe kjøretøy til politiet. Resultatet av et slikt fritak kan imidlertid være at man ikke lenger vil oppnå de ønskede effektene ved avgiften.

Informasjon fra Justisdepartementet viser at politiet disponerer om lag 1600 statseide biler og 650 leiebiler. Per 1.1. 2008 var 66 pst. av patruljebilene og 70 pst. av de administrative bilene eldre enn 5 år.

I 2006 ble 58 nye biler anskaffet, i 2007 ble 170 biler anskaffet og i 2008 ble 130 biler anskaffet. Den gjennomsnittlige kostnaden (inkl. avgifter) per bil var om lag 500 000 kroner. På svært usikkert grunnlag kan anslås at det i 2008 ble betalt engangsavgifter ved kjøp av nye biler til bruk i politiet på i størrelsesorden 20 mill. kroner.

Det har ikke vært mulig å fremskaffe mer detaljert informasjon, herunder fordeling av biler på politidistrikt, innenfor svarfristen.