Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1571 (2008-2009)
Innlevert: 14.09.2009
Sendt: 15.09.2009
Besvart: 23.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil statsråden gjøre for at familien NN og andre i tilsvarende situasjon skal få den hjelpen de har krav på, og vil statsråden bidra til at saken til familien NN blir tatt opp på nytt og behandlet i tråd med intensjonene i NAV reformen, - på en god og ryddig måte?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere spørsmål nr 1487 "Hva vil statsråden gjøre for å forbedre ordningen med pleiepenger og andre økonomiske støtteordninger for familier som ikke kan være i arbeid på grunn av omsorg for sine pleietrengende barn?" Svaret fra statsråden var generelt, lite konkret og slett ikke til hjelp for familien NN eller andre som sliter med tilsvarende utfordringer.
Familien NN fikk avslag på sin søknad om pleiepenger for sin datter. For 2 uker siden tok de kontakt med NAV for å få utlevert utskriftene fra deres saksgang og behandling av søknaden om pleiepenger, for å kunne lage en klage. NAV Molde henviste da til NAV Ålesund, da papirene skulle ligge der. Men der hadde de ingen papirer, og satte derfor i gang "etterforskning" for å finne papirene som nå har dukket opp hos NAV Kristiansund, som skal ha ansvar for pleiepengesakene i M&R.
Som om ikke det var nok at papirene var på "avveie", så viste det seg at det heller ikke finnes noen saksbehandlingspapirer på søknaden fra familien NN. NAV Ålesund kunne fortelle at saksbehandlerne i Molde (eller Kristiansund?) kun har sett på søknaden og vedlegget fra datterens lege ved Barnehabiliteringa og på det grunnlag laget avslaget om pleiepenger. Dvs. at der finnes ingen papirer som forklarer nærmere hva det er de har gitt familien avslag på. I avslaget vises det kun til paragraftekster. Vedlegget som ble sendt fra datterens lege, sier ganske klart at han anbefaler/anmoder at det bør videreføres pleiepenger, av hensyn til rehabiliteringen som foreldrene gjør med sin datter. Dette har NAV valgt å overse. De har heller ikke vært i kontakt med NAVs rådgivende leger, men tatt avgjørelsen helt på egenhånd. Slik skal ikke NAV fungere!
Nav-reformen skulle innebære mer og bedre brukerkontakt, vekk med rigid regelstyre og inn med individuell, skreddersydd behandling. Det kan ikke være sånn at Nav skal henvise til regler når de avslår åpenbare saker sånn som dette. Og dersom så likevel skulle skje, burde Nav i det minste sørge for at brukeren blir tilbudt kommunal omsorgslønn.
Nav skal være her for brukerne, men for denne familien er Nav en propp i hele velferden. De blir tvunget til enten å ta permisjon uten lønn eller overlate datteren til seg selv – fordi Nav ikke klarer å stille opp der de burde. Det er rett og slett skammelig!
Det må ikke være sånn at regelverket skal stå i veien for at de som trenger det skal få den hjelpen de burde ha krav på. Når mange faller mellom to stoler, med pleiepenger fra folketrygden på den ene siden og omsorgslønn fra kommunen på den andre siden, så forventer jeg at statsråden snarest sørger for at det ryddes opp i dette. Hensikten med Nav-reformen var at det skulle bli lettere for dem som har behov for hjelp. Dette eksempelet viser at det ikke har skjedd.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I begrunnelsen for spørsmålet vises det til mitt svar av 1. september 2009 til representantens tidligere spørsmål nr. 1487 til skriftlig besvarelse. Selv om det ikke framgår direkte, antar jeg derfor at den saken det vises til gjelder samme sak som er nevnt i spørsmål nr. 1487.

Hva gjelder innholdet i saken og Arbeids- og velferdsetatens vurderinger, holder jeg fast ved at jeg ikke ønsker å kommentere de konkrete vurderingene som er gjort i den nevnte saken. Det skyldes at kompetansen til å behandle sakene er lagt til Arbeids- og velferdsetaten med Trygderetten som uavhengig ankeinstans. Etter kontakt med Arbeids- og velferdsetaten har jeg fått vite at klage på vedtak i saken er registrert den 11.09.2009 hos NAV Forvaltning Kristiansund. Der vil saken bli vurdert på nytt, og ved en eventuell opprettholdelse av avslaget, vil saken bli sendt som klagesak til NAV Klage og anke. Saken er derfor fortsatt til behandling i de instanser som er gitt kompetanse til å behandle den.

Jeg ønsker derfor heller ikke å vurdere betydningen av de nærmere opplysninger om og innsigelser til saksbehandlingen som framgår av spørsmålets begrunnelse. Det er fordi eventuelle saksbehandlingsfeil vil kunne være et spørsmål i klagesaken som nå er til behandling. Dette gjelder både vedtakets innhold og om det er innhentet tilstrekkelige opplysninger. Jeg kan imidlertid informere om at søknaden om pleiepenger ble avgjort av NAV Forvaltning Molde 3. august 2009, men at saksdokumentene senere er blitt sendt til NAV Forvaltning Kristiansund, som har overtatt ansvaret for pleiepengesaker i fylket. Jeg er blitt gjort kjent med at det er korrekt at det beklageligvis i overføringen av saken har tatt tid å lokalisere saksdokumentene til Kristiansund. Jeg har videre fått opplyst at de nevnte saksdokumentene inneholder både søknadene fra familien og etatens vedtak.

Hva gjelder tilbudet til dem som ikke fyller vilkårene for pleiepenger må, som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 1487, de forslagene som har vært på høring om tiltak for å bedre yrkesaktives muligheter til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver, ses i sammenheng med at det i høringsbrevet er nevnt at Helse- og omsorgsdepartementet vil foreta en gjennomgang av omsorgslønnsordningen.