Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1577 (2008-2009)
Innlevert: 18.09.2009
Sendt: 21.09.2009
Besvart: 25.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at pasienter ved Capio anoreksisenter må avbryte sin behandling, og sikre at pasienter fra hele landet kan velge behandling ved senteret?

Begrunnelse

Nordlandsykehuset HF har i brev til Capio anoreksissenter av 20.08.09 informert om at helseforetaket ikke lenger vil benytte behandlingstilbudet ved senteret. Pasienter som er under behandling ved senteret må overføres til andre tiltak i løpet av inneværende år. Pasienter fra Helse Nord vil ikke lenger ha anledning til å velge behandling ved Capio. Dette begrunnes med at det ikke lenger er midler til å finansiere behandlingen fra Helse Nords side.
Det fremstår som helt uakseptabelt at pasienter som er under behandling for alvorlige spiseforstyrrelser må avbryte et behandlingsopplegg av hensyn til budsjettbalansen i Helse Nord. Videre er det avgjørende at det finnes et mangfold av behandlingstilbud, slik at pasientene har flere valgmuligheter i forhold til behandlingssted. Det påpekes at 78 % av pasientene ved Capio tidligere har fått behandling ved offentlige tilbud, uten at dette har ført til tilstrekkelig bedring. Stortingets Helse- og omsorgskomite har enstemmig understreket nødvendigheten av et bredt spekter av tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser, jf. innst.s. nr. 328 (2008-2009). Komiteens flertall, herunder regjeringspartiene, uttalte i samme innstilling at behandlingstilbud som Capio anoreksisenter er et godt supplement til det offentlige helsetilbudet, som pasienter i hele landet kan ha nytte av. Det fremgår videre av saken at det kreves lovendring for å innlemme Capio i retten til fritt sykehusvalg, noe komiteens flertall gikk inn for.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er stilt krav om at det skal være regionale kliniske kompetansemiljøer for spiseforstyrrelser i alle helseregioner. Disse er nå på plass i 3 regioner, og Helse Nord RHF har informert meg om at de skal ha sitt kompetansemiljø på plass i løpet av 2009. Oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2008 og 2009 har videre vært tydelige på at tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelse fortsatt må videreutvikles.

I årets tildelingsbrev har jeg bedt Helsedirektoratet om en kunnskapsoppsummering av hva som er effektiv behandling for mennesker med spiseforstyrrelser. Denne kunnskaps-oppsummeringen vil danne grunnlaget for en ny veileder til tjenesten, som skal sikre god og likeverdig faglig praksis. Jeg vil også be Helsedirektoratet om å foreta en kartlegging av det totale tilbudet til denne pasientgruppen når det gjelder kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet. Kartleggingen må omfatte tilbudet på regionalt nivå, i helseforetak og DPS, i BUP, i privat regi, samt i kommunene.

De regionale helseforetakene skal til enhver tid vurdere om tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelse har god nok kvalitet og kapasitet. Dersom tilbudet i det offentlige ikke er tilfredsstillende, skal de regionale helseforetakene for å ivareta sitt ”sørge for”-ansvar inngå avtaler med private institusjoner. Jeg vil understreke at det ikke er noen formelle hindringer for at de regionale helseforetakene kan inngå avtaler med Capio Anoreksi Senter dersom de har behov for det.

Jeg har på bakgrunn av spørsmålet bedt Helse Nord RHF om å redegjøre for opphør av kjøp av gjestepasientplasser ved Capio Anoreksi Senter. I tilbakemeldingen fra Helse Nord RHF framgår det at begrunnelsen for at Nordlandssykehusets kjøp av gjestepasientplasser opphører ikke er budsjettbalansen i Helse Nord, men at det hele tiden har vært en forutsetning at midler som er brukt til kjøp av gjestepasientplasser skal trekkes inn i drift av egen regional enhet når denne er ferdigstilt og har 12 døgnplasser til rådighet. Senteret kan ta i mot pasienter fra 12. oktober 2009. Helse Nord RHF har forsikret meg om at ingen pasienter skal være nødt til å avbryte et normalopphold ved Capio Anoreksi Senter, og at pasienter som trenger ytterligere behandling ut over det som er kontraktsfestet kan overføres til døgnenheten ved det regionale senteret for spiseforstyrrelser. Ifølge Helse Nord RHF er det gjort konkrete avtaler om dette for enkelte pasienter.

Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad tilbyr spesialisert behandling til personer med spiseforstyrrelser. Capio tilbyr ikke behandling til de aller sykeste. Disse vil ha behov for et tilbud på regionalt nivå, i tett samarbeid med somatisk spesialisthelsetjeneste.

Capio har søkt Helse- og omsorgsdepartementet om sykehusgodkjenning, men fått avslag fordi senterets aktivitet ikke anses som sykehusbehandling. Capio er derfor ikke omfattet av ordningen med fritt sykehusvalg slik at pasienter fra hele Norge kan velge seg dit. Fritt sykehusvalg gjelder for institusjoner som er godkjent som sykehus og for distriktspsykiatriske sentre. For private sykehus er det i tillegg et vilkår at de har avtale med ett eller flere regionale helseforetak som gir pasientene slik valgrett.

Som helseminister skal jeg ikke overprøve de faglige vurderingene knyttet til om Capio vil være det beste tilbudet for enkeltpasienter, eller om disse vil kunne få et like godt eller bedre tilbud innenfor den offentlige helsetjenesten. Jeg vil likevel oppfordre de regionale helseforetakene til å bruke tilbudet ved Capio Anoreksi Senter der dette er riktig ut fra en faglig vurdering. Jeg vil følge opp dette videre i møte med de regionale helseforetakene om oppdragsdokumentet for 2010 i september/oktober d.å.