Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1581 (2008-2009)
Innlevert: 21.09.2009
Sendt: 21.09.2009
Besvart: 28.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Et viktig mål i ny NTP er utvikling av gode trafikk-knutepunkt der flere transportformer kobles direkte sammen. Utvikling av slike knutepunkt krever politisk styring på nasjonalt nivå. Et slikt viktig trafikk-knutepunkt kan utvikles ved Flesland i Bergen. Flyplass kan her kobles sammen med ny ringvei i Bergen, ny godshavn i Bergensregionen, nasjonal jernbane og ny forbindelse mellom Bergen og Sotra.
Vil statsråden sikre nasjonal politisk styring med utvikling av Flesland som nasjonalt og regionalt trafikk-knutepunkt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som redegjort for i Nasjonal transportplan 2010-2019 vil regjeringen utvikle gode nett for hver transportkorridor og gode koblinger mellom nettene. Sammenkobling er viktig for å styrke mulighetene til overføring av transport fra veg til sjø eller bane, og det øker fleksibiliteten og effektiviteten i transportene.

Jeg viser til at spørsmål knyttet til utviklingen av transportsystemet i Bergensregionen er redegjort for i mine svar på spørsmål 100, 107, 109, 111, 114 og 128 fra transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019. Som omtalt i svarene et det satt i gang arbeid både når det gjelder lokalisering av Bergen havn og konseptvalgutredning (KVU) for Bergensregionen (Regionpakke Bergen). Det er naturlig å se fylkesdelplanarbeidet knyttet til framtidig havnelokalisering i sammenheng med KVU/KS1 for Regionpakke Bergen.

Bergen havn har på sikt behov for større arealer. Dagens beliggenhet i Bergen sentrum gir liten mulighet for ekspansjon. Hordaland fylkeskommune har derfor startet opp et fylkesdelplanarbeid med sikte på å definere en framtidig lokalisering av Bergen havn. Prosessen er fortsatt i en tidlig fase med vurdering av ulike lokaliseringer, herunder Flesland. Kystverket og Jernbaneverket deltar aktivt i dette arbeidet.

Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til en konseptvalgutredning (KVU) for Bergensregionen (Regionpakke Bergen), som grunnlag for ekstern kvalitetssikring av konseptvalg i tidlig planfase. (KS1). Departementet har bedt Statens vegvesen om å lede dette arbeidet som skal skje i nært samarbeid med blant andre transportetater, Bergen kommune, andre kommuner i regionene og Hordaland fylkeskommune. Dette arbeidet blir en arena for å diskutere overordnede konseptvalg og en samordnet utvikling av transportsystemet for hele Bergensregionen.