Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1583 (2008-2009)
Innlevert: 21.09.2009
Sendt: 21.09.2009
Besvart: 29.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Ledig privat kapasitet innen kirurgiske tjenester avskjæres fordi anbudskonkurransene unødvendig stiller krav til sykehuskonsesjon for levering av dagkirurgiske tjenester. Konkurransegrunnlag som ikke skiller mellom dagkirurgi og inngrep som krever overnatting og dermed sykehusopphold, ekskluderer paisentvennlige og konkurransedyktige alternativ.
Hva vil statsråden gjøre for at mer godkjent kapasitet innen kirurgi kan delta i anbudskonkurransene og dermed bidra til reduksjon av helsekøene?

Begrunnelse

Helseforetakene bl.a. Helse Sør-Øst er nå ute i markedet for å innhente tilbud fra private leverandører av spesialisthelsetjenester innen kirurgi. Grunnen er utilstrekkelig kapasitet i det offentlige, noe som fører til økte helsekøer.
I sin kravsspesifikasjon til aktuelle tilbydere av kirurgiske tjenester fra private tilbydere, avgrenses målgruppen av tilbydere til leverandører som har konsesjon som sykehus. Det betyr at flere private tilbydere som kan tilby dagkirurgi uten å være godkjent som sykehus blir ekskludert fra å kunne delta i anbudskonkurransen, fordi forespørslene ikke er tilrettelagt for dette. Det betyr at det offentlige først ber om hjelp til å redusere helsekøene hvilket nå er helt nødvendig. Deretter avskjærer man mye ledig kapasitet ved å ekskludere private klinikker som daglig utfører de etterspurte tjenester, tilfredsstiller alle krav til dagbehandling, men ikke er godkjent som sykehus.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at de har utlyst to konkurranser for kjøp av kirurgiske tjenester. Det er utlyst en konkurranse for kjøp fra private sykehus og en konkurranse for kjøp fra private spesialister.

Når det gjelder konkurransen for kjøp fra private sykehus, så inkluderer denne kirurgi med både dag- og døgnopphold. Utlysningen i denne kategorien omfatter tjenester som Helse Sør-Øst RHF ut fra en faglig vurdering anser som vesentlig å få utført ved et offentlig godkjent sykehus - med de faglige krav som da ansees oppfylt av institusjonen.

Når det gjelder den andre konkurransen om dagkirurgi som Helse Sør-Øst RHF har utlyst, så stiller den krav til at leverandøren har offentlig godkjennelse som spesialist. Det stilles i denne delen av konkurransen ikke krav til sykehusgodkjenning for å inngi tilbud.

For Helse Sør-Øst RHF er det avgjørende at de tjenester de tilbyr befolkningen er av god kvalitet, og at hensynet til pasientsikkerhet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Disse hensynene gjelder uansett om tjenestene leveres fra egne helseforetak, private ideelle sykehus, eller som i dette tilfellet, fra private kommersielle leverandører. Krav til henholdsvis offentlig godkjenning som sykehus og offentlig godkjenning som spesialist, er derfor etter Helse Sør-Øst RHFs oppfatning nødvendig for å sikre kvalitet på behandlingstilbudet.

Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst RHF ivaretar sitt ”sørge for”-ansvar på en tilfredsstillende måte, og har tiltro til at de krav som er satt i forhold til kjøp av kirurgiske tjenester baserer seg på gode faglige vurderinger og ivaretakelse av hensynet til pasientsikkerhet.

Når det gjelder Helse- og omsorgsdepartementets godkjenningsordning knyttet til private sykehus, så opplever departementet ikke stor pågang av søknader om godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. Departementet har ingen restanser i forhold til behandling av slike søknader, og saksbehandlingstiden er relativ kort.

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 annet ledd at det ved vurdering av

om godkjenning skal gis, blant annet kan legges vekt på om samfunnsmessige hensyn taler for at virksomheten godkjennes. Slike samfunnsmessig hensyn kan være at det ut fra et statlig synspunkt synes å være behov for privat sykehus i området, jf. Ot.prp. nr. 10 (1998-1999). Det er overlatt til departementets frie skjønn å avgjøre om godkjenning skal gis etter en vurdering av bl.a. ovennevnte hensyn. Under behandling av en søknad, vil søknaden forelegges Helsedirektoratet og det aktuelle regionale helseforetak for uttalelse.

Siden august 2009 har tre virksomheter fått godkjenning som privat sykehus etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-1, hvorav to nye godkjenninger og én utvidelse av en allerede eksisterende godkjenning.