Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1586 (2008-2009)
Innlevert: 22.09.2009
Sendt: 22.09.2009
Besvart: 29.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I statsbudsjettet for 2008 foreslo Regjeringen å opprette 10 skjermete sengeplasser for svært syke ME-pasienter i Helse Sør Øst. Men ingen sengeplasser kom. Forslaget ble gjentatt i statsbudsjettet for 2009. På nye skriftlige spørsmål fra meg, svarte dagens helseminister bl.a. at de 10 sengeplassene i HSØ skulle komme i vår. Ingen sengeplasser er etablert. Jeg har nå fått opplysninger om at prosjektet er lagt på is pga. pengemangel.
Vil helseministeren sørge for at sengeplassene etableres umiddelbart?

Begrunnelse

Jeg vil vise til flere spørsmål sendt fra meg til Regjeringens to helseministre i denne perioden. Jeg har spesielt vært opptatt av de sykeste ME-pasientene som mangler behandlingstilbud. Jeg har også dokumentert at mange pasienter får en uverdig behandling i dagens helsevesen. Det er for meg totalt uakseptabelt at regjeringen ikke har sørget for opprettelsen av de 10 sengeplassene til de sykeste ME-pasientene. Det er nå gått ca 2 år siden denne gruppen pasienter ble lovet at disse sengeplassene skulle etableres.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har vært i kontakt med Helse Sør-Øst RHF for en nærmere redegjørelse om status for prosjektet med å etablere et tilbud til de sykeste pasientene som er rammet av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME).

Det tar tid å etablere gode behandlingstilbud. Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de har brukt nødvendig tid på å kartlegge hva slags tilbud de sykeste CFS/ME-pasientene trenger og hvilken institusjon i Helse Sør-Øst RHF som er best egnet. Oslo universitetssykehus HF har allerede etablert et poliklinisk tverrfaglig tilbud, et ambulant team og mestringskurs for voksne pasienter med CFS/ME. Det var derfor naturlig å gi dem i oppdrag å utrede etablering og drift av tilbudet til de aller sykeste CFS/ME-pasientene.

Jeg har fått opplyst at RHFet i juni fikk overlevert en rapport om tilbudet til de aller sykeste pasientene. På denne bakgrunn har Oslo universitetssykehus HF fått i oppdrag å detaljplanlegge og etablere tilbudet innen 31.12.2009. Det er overført 15,2 millioner kroner i rammen til Oslo universitetssykehus HF for 2009 for å sikre tilbudet til CFS/ME-pasientene. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at de er i dialog med Oslo universitetssykehus HF om hvordan oppdraget skal settes i drift, herunder antall sengeplasser det er faglig behov for (oppad begrenset til 10 plasser).

Jeg har blitt informert om at de andre regionale helseforetakene har blitt bedt om å anslå behovet for disse plassene, og at det er igangsatt et arbeid med å utarbeide faglige retningslinjer for de regionale helseforetakenes bruk av tilbudet. Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra alle de regionale helseforetakene, og det er utarbeidet et mandat for arbeidet.

Helse Sør-Øst RHF understreker at tilbudet forutsettes å være operativt innen 31.12.2009 som planlagt.