Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1588 (2008-2009)
Innlevert: 22.09.2009
Sendt: 22.09.2009
Besvart: 28.09.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Regjeringen øremerket i sin tiltakspakke 2009 for Oppland fylke midler til å "fullføre restaureringen av Haugøy i Vågå kommune." Haugøy er det eneste fredete anlegget i Oppland som er nevnt i tiltakspakken. Bevilgningen til formålet er på 4,75 mill kr. Prisoverslaget for fullføringen er på 3 mill kr. Likevel tildeles kun 615 000 kr til Haugøy, det resterende tildeles andre restaureringstiltak.
Vil statsråden ta initiativ til en tilleggsbevilgning slik at tiltakspakken blir gjennomført i tråd med Regjeringens vedtak?

Begrunnelse

Eieren av Haugøy klaget fylkeskonservatorens vedtak inn for Riksantikvaren i et brev fra 21. april 2009 (vedlagt). Her skriver eieren bl.a. annet: "Haugøy er som eneste fredete anlegg i Oppland løftet opp på høyeste nivå og øremerket i tiltakspakken fra Regjeringen. Det står tindrende klart i "Regjeringens tiltakspakke for stimulering av den økonomiske aktiviteten i 2009" i et eget punkt; Fullføre restaureringen av Haugøy i Vågå kommune". Det står også i tiltakspakken at "tilskuddet er et engangstilskudd for 2009" og at oppstart og sluttføring av arbeidene skal skje i 2009.
Det står i begrunnelsen i tilsagnsbrevet fra Oppland fylkeskommune at det er ønskelig å fordele oppdragene på flere anlegg for å medføre sysselsetting så snart som mulig. Stokstad Bygg AS v/Ola Stokstad er imidlertid innstilt på og har forsikret meg om at han vil kalle inn eksterne, godt kvalifiserte håndverkere og dessuten drive opplæring av håndverkere for å fullføre restaureringen av Haugøy i løpet av sommersesongen i år. Ola Stokstad er lærer innenfor antikvarisk bygningsarbeid.
Jeg har mottatt telefoner og gratulasjoner fra politikere og andre etter at det ble offentlig kjent at Haugøy er en vinner i Regjeringens tiltakspakke. Alle har forstått og forventer at alt gjenstående arbeid på Haugøy endelig skal gjennomføres i år. Tiltakspakken for Oppland er på 4,75 millioner kroner og dette beløpet er større enn gjenstående arbeider på Haugøy.
Det er derfor en enorm skuffelse og en stor overraskelse at det fra fylket kun gis tilsagn om et beløp på inntil kr. 615.000,- Et så lavt tilsagnsbeløp tilsier høyst sannsynligvis at ferdigrestaureringen av Haugøy på nytt blir satt "på venteliste" for flere år fremover. Tilsagnet er ikke i tråd med "øremerkingen" i Regjeringens krisepakke til Haugøy."
Da midlene fra tiltakspakka nå er fordelt på andre prosjekt, må det til en tilleggsbevilgning for at Regjeringen oppfyller det som står i pressemeldingen om tiltakspakken.

Vedlegg til spørsmål:

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo.
Klage på tilsagn om midler til freda hus på Haugøy i Vågå
Jeg viser til tilsagnsbrev om midler til freda hus på Haugøy, g.nr. 22 br.nr. 2 i Vågå kommune, Oppland. Det er gitt tilsagn om inntil 615.000,- kroner for 2009. Stokstad Bygg AS har på oppdrag fra Oppland fylkeskommune foretatt en oversikt over gjenstående arbeid og kostnader knyttet til arbeidet med å ferdigrestaurere Haugøy. De totale kostnader for fullføring vil være ca. 3 millioner kroner.
Haugøy er som eneste fredete anlegg i Oppland løftet opp på høyeste nivå og øremerket i tiltakspakken fra Regjeringen. Det står tindrende klart i "Regjeringens tiltakspakke for stimulering av den økonomiske aktiviteten i 2009" i et eget punkt; "Fullføre restaureringen av Haugøy i Vågå kommune". Det står også i tiltakspakken at "tilskuddet er et engangstilskudd for 2009" og at oppstart og sluttføring av arbeidene skal skje i 2009.
Det står i begrunnelsen i tilsagnsbrevet fra Oppland fylkeskommune at det er ønskelig å fordele oppdragene på flere anlegg for å medføre sysselsetting så snart som mulig. Stokstad Bygg AS v/ Ola Stokstad er imidlertid innstilt på og har forsikret meg om at han vil kalle inn eksterne, godt kvalifiserte håndverkere og dessuten drive opplæring av håndverkere for å fullføre restaureringen av Haugøy i løpet av sommersesongen i år. Ola Stokstad er lærer innenfor antikvarisk bygningsarbeid.
Jeg har mottatt telefoner og gratulasjoner fra politikere og andre etter at det ble offentlig kjent at Haugøy er en vinner i Regjeringens tiltakspakke. Alle har forstått og forventer at alt gjenstående arbeid på Haugøy endelig skal gjennomføres i år. Tiltakspakken for Oppland er på 4,75 millioner kroner og dette beløpet er større enn gjenstående arbeider på Haugøy.
Det er derfor en enorm skuffelse og en stor overraskelse at det fra fylket kun gis tilsagn om et beløp på inntil kr. 615.000,- Et så lavt tilsagnsbeløp tilsier høyst sannsynligvis at ferdigrestaureringen av Haugøy på nytt blir satt "på venteliste" for flere år framover. Tilsagnet er ikke i tråd med "øremerkingen" i Regjeringens krisepakke til Haugøy.
Restaureringsarbeidene på Haugøy har stått stille i mange år og 4 av husene står fortsatt kun med et ytre skall og kan ikke benyttes til noe positivt. Da er det forståelig nok heller ikke mulig å legge noen planer for bruk.
Det forventes ingen inntekter fra Haugøy i fremtiden, selv etter at restaureringen er fullført. Riksantikvarens representant, Liv Nytrøen Leden, informerte meg om på en befaring på Haugøy i fjor at det finnes prosjekter der eier av fredete bygninger blir fritatt for egeninnsats eller økonomisk bidrag, dersom det ikke kan forventes at det ferdige anlegget fører til inntekter for eier. Haugøy er et slikt prosjekt. Gården har ikke lenger jord som kan drives.
Vår familie har ytt økonomisk bistand til restaurering av Haugøy tidligere. Siste gang vi bidro, ble restaureringsarbeidene på Haugøy stanset fordi daværende eier, Kristian Haugøy, ikke maktet å fortsette med økonomiske bidrag til "materialer". Han måtte i denne forbindelse ta opp et (for han) større banklån, et lån han aldri maktet å innfri før han døde i 2007.
Det er uaktuelt for meg å gå inn på noen avtale om økonomisk bidrag til restaureringen nå. Jeg er ikke i en slik økonomisk posisjon at jeg kan bidra med vesentlige midler fordi jeg har investert i og basert min tilværelse på å bo andre steder enn på Haugøy. Tiltakspakken fra Regjeringen er som nevnt et engangsbeløp. Så vidt jeg har fatt vite, settes det ikke som krav at eier bidrar økonomisk når tiltaket settes i verk.
Jeg har selvfølgelig en positiv holdning og stor interesse for at det fredete anlegget Haugøy blir bevart for framtiden. I den forbindelse ser jeg fram til godt samarbeid med alle parter framover.
Konklusjon:
1. Jeg ber innstendig om at det gjøres en utvidet innsats for Haugøy nå og at man fullfører restaureringen i 2009. Regjeringens krisepakke til Haugøy er helt klar og jeg oppfordrer sterkt til at man ikke fraviker dette vedtaket på høyeste politiske plan i Norge. Det bes derfor om at tilsagnet for 2009 blir identisk med de kostnadene det medfører å ferdigrestaurere Haugøy, ca. 3 millioner kroner.
2. Jeg kan ikke bidra økonomisk til restaureringen av Haugøy nå og ber om at dette kravet fjernes.

Øygardsvegen 5, 2680 Vågå, 21. april 2009
Med vennlig hilsen
Odd Kåre Haugøy

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Oppland fylkeskommune fikk i 2009 i alt kr 6 250 000 over Riksantikvarens budsjett til fordeling til fredete kulturminner i fylket. Kr 4 250 000 av disse midlene kom fra Regjeringens tiltakspakke. Tildelingen skjedde på bakgrunn av prioritering fra fylkeskommunen. Gården Haugøy i Vågå kommune ble tildelt kr 651 000.

I forbindelse med offentliggjøringen av tiltakspakkemidlene ble det opplyst at enkelte bygninger og anlegg skulle tilgodeses med midler fra pakken. Med noen unntak ble det ikke sagt noe om hvilke summer som de nevnte bygningene skulle få tildelt. Fullføring av restaurering av Haugøy er nevnt som ett prosjekt i offentliggjøringen av tiltakspakkemidlene.

Jeg kan se at ordlyden i pressemeldingen kan ha gitt forhåpning om konkrete beløp til å fullføre restaureringen av anlegget. Det er likevel viktig å være klar over at pressemeldingen er formulert med sikte på å angi noen særlig aktuelle prosjekter, men er ikke i seg selv et vedtak om tildeling av midler. Den gir heller ikke eksakte opplysninger om hvor store tilskudd som det kunne være aktuelt å tildele eller hvilke arbeider som skulle gjøres.

Jeg beklager likevel sterkt de misforståelser dette kan ha bidratt til. Jeg mener imidlertid at både Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune har fulgt opp Regjeringens tiltakspakke på en god måte. Det gjenstående arbeidet på Haugøy er ifølge Riksantikvaren og fylkeskommunen så omfattende at det uansett må fullføres over tid. Etter min mening er tildelingen et tydelig signal om at Haugøy er et prioritert anlegg og at arbeidene skal videreføres. Det er også tidligere gitt betydelig tilskudd til anlegget.

Jeg kan her og nå ikke love tilleggsbevilgning, men ut fra hva Riksantikvaren har gitt uttrykk i sine vurderinger, legger jeg til grunn at restauringsarbeidene på Haugøy blir fulgt opp gjennom nye tilskudd over Riksantikvarens budsjett.