Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1590 (2008-2009)
Innlevert: 23.09.2009
Sendt: 24.09.2009
Besvart: 05.10.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil statsråden gjøre endringer slik at kvoteflyktninger som blir bosatt i norske kommuner umiddelbart får tildelt et personnummer, slik at de blir registrert som innbyggere i kommunen og kan starte integreringsarbeidet?

Begrunnelse

Bø kommune mottok i mars/april i år 13 kvoteflyktninger som kom til kommunen direkte fra leir i Somalia. Per dato har de ikke enda fått personnummer. Dette skaper store problemer for kommunen og for flyktningene. Kommunen mister et års innbyggertilskudd for disse innbyggerne på grunn av at de ikke blir registrert som innbyggere i kommunen før 1. juli. Flyktningene får heller ikke søkt om statligbostøtte og barnetrygd. Noe som gjør at kommunen får ekstra utgifter. De får heller ikke skattekort, opprettet bankkonto, og ikke abonnere på mobiltelefon. Når dette går så lang tid så forsinkes og rammes integreringsarbeidet og kommunen taper betydelige beløp. Dette gjør at Bø kommune nå ikke vil ta imot flere kvoteflyktninger. Dette rammer de svakeste flyktningene som skal ha permanent lovlig opphold i Norge.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I henhold til Lov om folkeregistrering § 4 tildeles fødselsnummer i samband med at man registreres som født eller innflyttet til riket. Personnummeret utgjør individsifferdelen (de første seks sifre) i det elleve-sifrede fødselsnummeret.

Ved innflytting tildeles fødselsnummer i forbindelse med at man blir registrert som bosatt i riket. For borgere av stater utenfor EØS-området må følgende vilkår være oppfylt for at man skal bli registrert som innflytter fra utlandet (registrert som bosatt i riket):

- fullstendig og korrekt utfylt flyttemelding

- personlig fremmøte på skattekontoret

- fremvisning av gyldig ID-dokument (pass eller tilsvarende)

- dokumentasjon på oppholdstillatelse/asyl

Hvis disse vilkår er oppfylt, skal skattekontoret foreta følgende:

- generell meldingskontroll

- kontrollere at de materielle vilkår for bostedsregistrering er oppfylt

- kontrollere at vedkommende ikke tidligere er tildelt fødsels- eller D-nummer

- tildelt fødselsnummer

Hvis alt er i orden, skal denne prosessen etter skatteetatens gjeldende resultatkrav i gjennomsnitt ta maksimalt ni dager. Dette gjelder også for kvoteflyktninger som blir bosatt i Norge, slik at de skal få et fødselsnummer tildelt innen rimelig tid hvis alle vilkår nevnt ovenfor er oppfylt. Skattedirektoratet opplyser at det dessverre er en del returer av meldinger til mottaket i Bø i Nordland fylke som følge av manglende underskrift, manglende bekreftelse på kopi av legitimasjon eller ufullstendig adresse. På returene gir skattekontoret tilbakemeldinger om hva som må rettes før ny innsending for tildeling av fødselsnummer.

Det er uheldig for både flyktningene og kommunen om det er lang saksbehandlingstid i slike saker. Skattedirektoratet mener at hovedutfordringen i flere av sakene er bedre informasjon/veiledning til flyktningemottakene. Dette vil Finansdepartementet og direktoratet følge opp.