Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1591 (2008-2009)
Innlevert: 23.09.2009
Sendt: 24.09.2009
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 05.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Produksjon og omsetning av Stevia som et alternativ til sukker i matvarer er ikke tillatt i Norge, angivelig på grunn av at det ikke er tillatt i EU-land. Derimot benyttes Stevia i mange andre land i andre verdensdeler.
Vil statsråden vurdere å gå inn for en frigivelse av Stevia som søtningsmiddel i Norge?

Begrunnelse

Det synes faglig dokumentert at bruk av Stevia som søtningsmiddel i matvarer byr på mange fordeler framfor bruk av sukker. Ikke minst vil det være ernæringsmessig fordelaktig sett i et folkehelseperspektiv. I en tid hvor fedme i ferd med å bli en av våre alvorligste folkesykdommer burde et kalorifritt naturprodukt som Stevia være en velegnet erstatning for sukker. Det synes heller ikke å være påvist farlige bivirkninger ved bruk av Stevia. En er kjent med at Stevia benyttes i stor utstrekning i mange andre land særlig i Østen og Sør-Amerika. Blant annet brukes det visstnok også av Coca Cola i sukkerfrie produkter. Det er hevdet at forbudet i Europa skyldes press fra sukkerindustrien og/eller farmasøytisk industri som frykter konkurransen dersom produktet fikk større utbredelse.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Stevia rebaudiana Bertoni er en plante med søt smak som opprinnelig kommer fra Sør-Amerika. Både planten og ekstrakt fra planten brukes som søtningsmiddel i Sør-Amerika og Asia. Bladene til steviaplanten inneholder en kompleks blanding av åtte forskjellige søte steviolglykosider, disse ekstraktene isoleres fra bladene og renses.

Planten Stevia og dens tørkede blader anses som ”ny mat” etter generell forskrift 8. juli 1983 nr. 1252 om produksjon og omsetning mv. av næringsmidler. Etter dette regelverket regnes matvarer og ingredienser som ikke har vært omsatt i Norge før 1999, som ny mat. Ny mat må risikovurderes og godkjennes før den kan selges til forbrukere. Godkjenningen skal sikre at slike matvarer og ingredienser ikke medfører helsemessig risiko.

Det er ikke dokumentert at denne planten har vært solgt i Norge før 1999. Derfor må Mattilsynet eventuelt godkjenne den som ny mat før den kan omsettes. Mattilsynet har imidlertid ikke mottatt søknader fra virksomheter som ønsker å få godkjent Stevia.

Ekstrakt fra Stevia (steviolglykosider) anses som tilsetningsstoffer etter forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Bare tilsetningsstoffer som er godkjent, kan omsettes og brukes. Regelverket for tilsetningsstoffer er harmonisert på EØS-nivå.

På samme måte som ny mat må tilsetningsstoffer risikovurderes og godkjennes før de kan brukes. Før et stoff kan godkjennes som tilsetningsstoff må det settes en verdi for akseptabelt daglig inntak (ADI). ADI- verdien er et mål for et stoffs uskadelighet og er den mengden et menneske kan innta hver dag gjennom hele livet uten risiko for helseskade. På bakgrunn av denne verdien, foreslåtte bruksbetingelser i mat og kjennskap til hvor mye vi spiser av ulike matvarer, kan det settes grenseverdier som skal ivareta forbrukernes helse.

Innenfor EØS-systemet utføres slike risikovurderinger av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Europakommisjonen har nylig bedt EFSA vurdere tre søknader om godkjenning av steviolglykosider. EFSA har opplyst at disse risikovurderingene vil være ferdige i mars 2010. Deretter skal søknadene og risikovurderingene vurderes av Europakommisjonen, og Europakommisjonens anbefalinger behandles på politisk nivå i EU. Det vil derfor ta noe tid før bruk av steviolglykosider som tilsetningsstoff eventuelt blir godkjent i EU- og EØS-landene.

Norge har en viss adgang til å godkjenne nye tilsetningsstoffer nasjonalt. Mattilsynet har imidlertid foreløpig ikke mottatt søknader om godkjenning av steviolglykosider.

Felles for eventuelle søknader om godkjenning av Stevia som ny mat og steviolglykosider som tilsetningsstoff er at de må ledsages av holdbar vitenskapelig dokumentasjon for at produktene ikke har helseskadelige virkninger. Mattilsynet vil være behjelpelig med veiledning om dette for eventuelle søkere.

Spørsmålet om Stevia er en velegnet erstatning for sukker vil inngå som en av problemstillingene ved behandling av søknader om godkjenning. Jeg vil avvente behandlingen av de søknadene som foreligger i EU-systemet og eventuelle norske søknader.