Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1594 (2008-2009)
Innlevert: 24.09.2009
Sendt: 25.09.2009
Besvart: 02.10.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Innherred Folkeblad hadde som overskrift på forsiden 5. sep. d.å.: "Brustad-jubel på Aker". Statsråden hadde dagen i forveien lovet 200 millioner kroner for å styrke egenkapitalen til SIVA slik at man kunne sikre utbygging av infrastruktur for å få til den ønskede satsingen på vindindustri. Tirsdag 22.9.2009 hadde samme avis følgende overskrift: "Ikke sikkert om Burstad-millionene".
Kan statsråden forsikre at den økte egenkapitalen til SIVA vil bli benyttet til utbygging av infrastruktur i Verdal?

Begrunnelse

Den 4. september d.å. var statsråden på besøk hos Aker Verdal. I den forbindelse var budskapet at hun hadde med seg 200 millioner kroner til å styrke egenkapitalen hos SIVA slik at man kunne sikre finansiering av nødvendig infrastruktur på Ørin industriområde i Verdal. Altså nødvendig infrastruktur for å få realisert planene om økt satsing knyttet til vindindustrien og en vindklynge i Verdal.
I etterkant av besøket var det skapt et klart inntrykk av at den økte egenkapitalen til SIVA skulle gå til en slik satsing. I Adresseavisa den 5. september kunne man lese: "Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad hadde med seg en diger sjekk til Verdal i dag", og "Kom til Aker med pengene" skrev Innherred Folkeblad.
Den 22. september d.å. kunne man lese: "SIVA-direktør Per Andersen understreker at de 200 millionene som Brustad vil styrke egenkapitalen i SIVA med, ikke nødvendigvis vil bli brukt på vindklyngen i Verdal". Det kom også frem at det er ikke statsråden som bestemmer bruken av pengene, og at de ikke er øremerket.
Da statsråden var på besøk i Verdal ble det gitt uttrykk for at statsråden kan påvirke hva de ekstra 200 millionene SIVA mest sannsynlig får tilført i egenkapital skal brukes til. Det virker allikevel ikke som ledelsen i SIVA er helt innforstått med at pengene nødvendigvis skal gå til å bygge ut infrastruktur til selskapene som har gått sammen i vindklyngen i Verdal. Selv om SIVA er i gang med å se på hvordan infrastruktur kan bygges ut på Ørin industriområde, er det altså ikke sikkert at spaden faktisk vil bli stukket i jorda noen gang.
På følgende spørsmål fra Innherred Folkeblad til SIVA-direktør Per Andersen: "-Vil du si at det var en forenkling når Brustad kom til Aker og sa at regjeringen har 200 millioner til vindsatsingen?" var svaret fra SIVA-direktøren: "Sa hun det?, er Andersens overraskende respons."
Det er liten tvil om at disse oppslagene har skapt debatt og undring blant innbyggerne og de industriansatte i Verdal. Det vil derfor være på sin plass å få en forsikring fra statsråden på om de ekstra midlene på 200 mill. kr. vil komme vindklyngen i Verdal til gode, samt at man får en forsikring på at statsråden vil benytte den påvirkningskraft hun har for å sikre at pengene blir brukt til det formålet det opprinnelig var ment til.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg setter pris på den interessen stortingsrepresentant Eriksson viser for vindkraftsatsingen i Verdal, og for egenkapitalvirksomheten til SIVA SF.

Spørsmål om styrking av egenkapitalen til SIVA er en budsjettsak. Jeg kan ikke drøfte enkeltheter i det kommende budsjettfremlegget, før dette i sin helhet er lagt frem for Stortinget. Jeg ser derfor frem til å få anledning til å svare på representantens spørsmål i etterkant av budsjettfremleggelsen 13. oktober 2009.