Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1595 (2008-2009)
Innlevert: 24.09.2009
Sendt: 25.09.2009
Besvart: 02.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Når vil justisministeren legge frem en sak for Stortinget om ny beløpsgrense for når overformynderiet overtar forvaltningen av midler eiet av en som er umyndig, og hvor anslår justisministeren at en slik beløpsgrense bør ligge?

Begrunnelse

Viser til den nylig fremlagte proposisjonen med forslag til ny vergemålslov. Lovutkastet har vært etterlengtet. Fra Regjeringen har det flere ganger i stortingsperioden, som nå snart avsluttes, vært vist til at konkretiseringer om hvilke beløpsgrenser som skal gjelde for forvaltningen av umyndiges midler vil legges frem til diskusjon ved denne proposisjonen. Høyre har den senere tid blitt kontakt av flere som har fått problemer i møtet med overformynderiet, når de har hatt verv som hjelpeverge. De har opplevd uklarheter i regelverket og uforutsigbarhet fra overformynderiet. Dette ønsker Høyre å bidra til at unngås for fremtiden, ved at vergemålsloven utformes på en forutsigbar og allment tilgjengelig form.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Etter gjeldende vergemålslov § 63, jf. § 62, jf. forskrift 8. februar 2000 plikter overformynderiet å forvalte umyndiges midler når disse overskrider kr. 75 000.

Spørsmålet om beløpsgrensen er behandlet i Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Ny vergemålslov. Som etter gjeldende lov foreslås det at beløpsgrensen skal fastsettes i forskrift, jf. lovforslaget § 49 første ledd første punktum. Når det gjelder spørsmålet om heving av beløpsgrensen, sies det følgende på side 114 i proposisjonen:"Bestemmelsen om en beløpsgrense for hvilke midler som skal forvaltes av vergemålsmyndigheten, er fulgt opp i departementets lovforslag § 49 første ledd. Når det gjelder spørsmålet om heving av den beløpsmessige grensen, viser departementet til at dette senest ble vurdert i forbindelse med Representantforslag nr. 53 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Odd Einar Dørum. Justisminister Knut Storberget uttalte blant annet i sitt svar til Stortinget 10. mars 2008 at det ikke forelå noe akutt behov for endring av beløpsgrensen, og at han ville se nærmere på denne i forbindelse med forslaget til ny vergemålslov. Departementet mener at det kan anføres gode grunner for å foreta en oppjustering av beløpsgrensen, og da særlig med henblikk på den generelle samfunns- og velstandsutviklingen som har vært siden beløpet sist gang ble endret. Etter departementets syn kan det også være hensiktsmessig å knytte beløpet for eksempel til folketrygdens grunnbeløp slik at beløpet blir justert automatisk. Dette kan det være aktuelt å fastsette i forskriften etter § 49 første ledd."

Forskrifter til den nye vergemålsloven vil bli fastsatt slik at de kan tre i kraft samtidig med loven. Dette gjelder også forskriften etter § 49 første ledd første punktum. Jeg vil vurdere beløpsgrensen nærmere i forbindelse med dette forskriftsarbeidet. Det er foreløpig ikke tatt stilling til når en ny vergemålslov - hvis den blir vedtatt av Stortinget - skal tre i kraft.