Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1597 (2008-2009)
Innlevert: 25.09.2009
Sendt: 25.09.2009
Besvart: 02.10.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ifølge St. prp. nr. 1 (2008-2009) skulle forvaltningsansvaret for ordningen med frikort overføres fra NAV til Helsedirektoratet fra 1. januar 2009. FrP's gruppe gikk i sine merknader i innstillingen imot forslaget. Jeg mottar nå henvendelser fra brukere som peker på at ordningen er blitt betydelig vanskeligere for brukere å forholde seg til. Det må søkes om frikort, skjemaer må fylles ut og sendes inn og saksbehandlingen tar mange uker. En bruker har nå ventet i 6 uker.
Vil statsråden sørge for å endre dette?

Begrunnelse

Tidligere kunne man levere egenandelskortet ved skranken i trygdekontoret og få utlevert frikort umiddelbart. Dette fungerte utmerket og burde være den beste løsningen. Alle brukerens data forelligger jo allerede i NAV's database. Når ordningen med utlevering av frikort nå er overført til Helsedirektoratet finnes det ingen skranke/konsulent å henvende seg til. Søknadsskjema må hentes hos NAV og leveres sammen med egenandelskortet. Derfra blir søknaden antagelig sendt videre til Helsedirektoratet. Dette er en byråkratisering og forvanskning av en prosess som burde være rimelig enkel å gjennomføre. For brukerne er dette blitt en dårligere ordning og en ordning som krever lang ventetid og økonomiske utlegg mens man venter på frikortet. Dette er en svært uakseptabel utvikling til det verre for brukerne.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det tas sikte på at automatisk frikortordning skal implementeres så raskt som mulig i 2010. Dette er omtalt i St.prp. nr. 51 (2008-2009). Egenandeler vil etter omleggingen bli rapportert og registrert elektronisk, og frikort vil automatisk bli utstedt og sendt brukerne. Dette innebærer en vesentlig forenkling både for brukerne og forvaltningen. I stedet for å bruke ressurser på manuelle saksbehandlingsprosesser, frigjøres ressurser i Arbeids- og velferdsetaten til oppfølging av etatens brukere. I tillegg vil brukernes rettssikkerhet styrkes ved at de som i dag av ulike grunner ikke sender inn sine kvitteringer eller fremmer krav om frikort, likevel få sine egenandeler registrert og frikort tilsendt.

For bl.a. å forberede endringer i frikortforvaltningen ble utsending av frikort sentralisert fra 1. mai 2007. Formålet med sentraliseringen var å sikre mer enhetlige og effektive saksbehandlingsrutiner. Selve behandlingen av søknader om frikort finner fortsatt i all hovedsak sted ved det enkelte NAV-kontor. Tre fylker har imidlertid sentralisert saksbehandlingen – Hordaland, Akershus og Sogn- og Fjordane. I en periode var særlig saksbehandlingstiden på frikort i Hordaland og Akershus lengre enn det som regnes som normalt. Dette skyldes i første rekke den akutte situasjonen i flere fylker med høye restanser i ytelsesbehandlingen. Arbeids- og velferdsetaten er blitt tilført ekstra ressurser både i 2008 og i 2009 for å bygge ned restanser og redusere saksbehandlingstiden innenfor dette området. Det har også vært iverksatt flere tiltak i etaten med det samme formålet. Jeg er informert om at saksbehandlingstiden for frikort nå har stabilisert seg til få dager. For frikortkrav påheftet reiserefusjoner vil saksbehandlingen kunne være noe lengre, men den vil i nær framtid være nede på samme saksbehandlingstid som for øvrige frikortsaker.