Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1598 (2008-2009)
Innlevert: 25.09.2009
Sendt: 28.09.2009
Besvart: 06.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vegvesenet og politiet ønsker å redusere farten på rv 25 (Trysilveien) i Hedmark.
Vil statsråden bidra til at veien kommer opp på en normal veistandard slik at veien fortsatt kan ha 90 km/t som fartsgrense på store deler av strekningen?

Begrunnelse

Trafikken på rv 25 mellom Elverum og Trysil er økende bl.a. pga. satsing på turistnæring både i Trysil og i Sälen på svensk side. Den er også en viktig vei for næringslivet og fastboende.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Riksvei 25 fra kryss med rv 3 ved Basthjørnet i Elverum mot Trysil vil fortsatt være riksveg etter forvaltningsreformen i 2010. Fra Elverum og østover har rv 25 i dag en bredde på tilnærmet 8,5 meter, og kurvaturen er tilfredsstillende på hele strekningen. Fartsgrensen er her 90 km/t. Trafikkgrunnlaget er 4 300 ÅDT ved Rønningen øst for Elverum, mens det videre østover er 2 300 ÅDT. Helgetrafikken i februar og mars er mellom to og tre ganger høyere enn ellers i året, og mange av trafikantene er uvante med norske vinterveger.

Rv 25 er ulykkesbelastet. I perioden 2001-2008 er det er registrert åtte drepte og 11 hardt skadde på strekningen Elverum - Nybergsund. Nullvisjonen innebærer at det legges størst vekt på å unngå de alvorligste trafikkulykker, ulykker med drepte og hardt skadde. Det er en klar sammenheng både mellom ulykkesrisiko og alvorlighetsgraden av en ulykke, og kjørefarten. Dette innebærer at konsekvensen av en møte- eller utforkjøringsulykke på veger med fartsgrense 90 km/t er vesentlig større enn på veger med lavere fart.

Ett virkemiddel for å få ned antall ulykker og alvorlighetsgrad er nedsatt fartsgrense. Statens vegvesen Region øst har derfor søkt om å få redusert fartsgrensen fra 90 km/t til 80 km/t. Denne saken er p.t. til behandling i Vegdirektoratet.

Det er ikke prioritert midler til investeringer på rv 25 i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Det er imidlertid forutsatt utført dekkefornying på deler av rv 25 etter 2010. Videre blir det lagt vekt på drift og vedlikehold på rv 25 med et spesielt fokus på helgetrafikken til Trysilfjellet.