Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1603 (2008-2009)
Innlevert: 28.09.2009
Sendt: 28.09.2009
Besvart: 05.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Regjeringen har i valgkampen lovet full sykehjemsdekning, og at det fra Husbankens side ikke skal være begrensninger på hvor mange sykehjemsplasser og omsorgsboliger det vil bli gitt tilskudd til i årene fremover.
Gjelder det også for inneværende år?

Begrunnelse

Ifølge fylkesmennenes behovsvurdering i 2007 som er gjengitt i St.prp.nr. 1 (2007-2008) for Helse- og omsorgsdepartementet, er det frem til 2015 behov for 14 000 enheter begrunnet i behovet til befolkningen over 67 år, der fordelingen er 12 000 sykehjemsplasser og 2 000 omsorgsboliger, mens det for personer under 67 år er behov for 6 000 enheter, der ca. 3 000 av disse er knyttet til personer med psykiske lidelser. Allerede i det siste året for opptrappingsplanen for psykisk helse, 2008, var det et udekket behov på 2 800 enheter.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Husbankens tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ble etablert i 2008. Det er et mål å gi tilsagn til 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser i perioden frem til 2015.

Husbanken ble det første året gitt en tilsagnsramme på 1 000 enheter. Tilsagnsrammen for 2009 er 2 500 enheter, til sammen 3 500 enheter for årene 2008 og 2009. Regjeringen har siden tilskuddets oppstart understreket at søknadsinngangen i Husbanken følges nøye og at behovet skal vurderes etter hvert som Husbanken mottar dokumenterte søknader som er politisk behandlet i kommunene. Det vil i statsbudsjettet for 2010 bli foreslått å gi ytterligere tilsagn om tilskudd bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.