Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1606 (2008-2009)
Innlevert: 29.09.2009
Sendt: 30.09.2009
Besvart: 08.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil statsråden vurdere å endre Vegloven og forskrift om bruk av kjøretøy, hvis det er nødvendig, slik at den kan anvendes mer smidig når det gjelder mulighet for dispensasjon til å bruke trucker i baseområder med kommunal veg?

Begrunnelse

Det vises til søknad om dispensasjon fra bredde- og aksellastbestmmelsene i Risavika industriområde, Sola kommune og avslaget på denne av 09.06.2009 fra Statens Vegvesen. Søknaden gjelder å kunne bruke truck til transport i Risavika industriområde mellom Odfjell Drilling sine forskjellige lokasjoner. Lengste distanse som ønskes kjørt på veg er ca 70 m. Med dagens regelverk må lasten for denne korte transporten flyttes over i semitrailere, for å ivareta både bredde, høyde og vektkrav til last. Innkjøingsforhold i området er ikke beregnet på så store biler og vil utgjøre en sikkerhetsrisiko.
På privat veg kan kommunene gi dispensasjoner, men siden det er kommunal veg må dispensasjonen gis av Statens Vegvesen. Sola kommune opplyser at på grunn av eierforholdene og reguleringsforholdene i industriområde er det vanskelig med omregulering til privat veg for å kunne gi dispensasjon. Området fremstår som et industri/havneområde og Sola kommune vil skilte om transportforholdene hvis dispensasjon gis. Det fremstår som både mer hensiktsmessig og som tryggere at en i denne saken finner en smidig løsning. Tilsvarende problemer er også kjent fra andre baseområder - for eksempel Dusavik basen i Stavanger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Adgangen til å foreta transport av gods med truck på veg reguleres av vegtrafikkloven, forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy og forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

I tillegg gjelder generelle krav om hensynsfull og aktpågivende adferd i trafikken, krav til sikring av last osv., så lenge transporten foregår på veg eller område der det er alminnelig adgang til og vanlig å kjøre med motorvogn. Skillet mellom privat og offentlig veg blir først avgjørende hvis truckene har større vekter eller dimensjoner enn det som er tillatt på offentlig veg etter forskrift om bruk av kjøretøy.

Adgangen til å gi dispensasjon for å kjøre med trucker som har større vekter eller dimensjoner enn det som generelt er tillatt på offentlig veg, reguleres av forskrift om bruk av kjøretøy med tilhørende vedlegg. De største aksellaster og dimensjoner det kan gis dispensasjon for er angitt i vedlegg 2.

Ved slike søknader om dispensasjon skal det gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, hvor det tas hensyn til trafikksikkerhet, bevaring av veger og bruer, fremkommelighet for andre trafikanter etc. Jeg har tiltro til at denne prosessen ivaretar viktige generelle hensyn, samtidig som den gir mulighet for i enkelte tilfeller å kjøre på offentlig veg med vekter og dimensjoner utover det normalt tillatte. Jeg ser derfor ikke behov for å endre det aktuelle regelverket.

Jeg er for øvrig gjort kjent med at enkeltvedtaket det vises til i begrunnelsen for dette spørsmålet er påklaget til Vegdirektoratet, og at direktoratet avventer oversending av klagesaken fra Statens vegvesen Region vest. Saken er dermed ikke ferdig behandlet.