Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1610 (2008-2009)
Innlevert: 30.09.2009
Sendt: 01.10.2009
Besvart: 05.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vil justisministeren ta de nødvendige grep i forbindelse med den mye omtalte barnevernsaken i Karasjok slik at gjeldende dom fra Indre-Finnmark Tingrett av 3. april 2007 effektueres?

Begrunnelse

Viser til mine tidligere spørsmål i denne saken, Dok. nr. 15:1344 (2008-2009) og Dok. nr. 15:1438 (2008-2009).
Jeg ber justisministeren om å engasjere seg i denne konkrete saken og at justisministeren tar de nødvendige grep slik at indre-Finnmark Tingretts stående dom snarest blir effektuert og at barnet får vokse opp med de rettigheter han har krav på. Dette til barnets beste.
Saken handler i korthet om barnets rettigheter til å vokse opp i en samisk reindriftsfamilie med samisk som morsmål, samisk kultur og en samisk levemåte. Barnet er per i dag avskåret fra all kontakt med både sin samiske tilhørighet, sin familie og sitt språk.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Når det gjelder spørsmål om effektuering av rettskraftige dommer, vil jeg vise til mitt svar 03.07.09 på spørsmål nr. 1438. I mitt svar den gangen understreket jeg at kommunen ved barneverntjenesten, som alle andre, skal innrette seg etter rettskraftige dommer. Jeg vil påpeke at jeg som justisminister ikke har myndighet til å gripe inn i behandlingen av konkrete barnevernsaker.

Jeg vil for øvrig vise spesielt til barne- og likestillingsministerens svar på spørsmål nr. 1344, hvor det blant annet ble uttrykt at det ligger mange personsensitive opplysninger i barnevernsaker, og at ministeren derfor generelt ikke kommenterer disse.

For øvrig viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 1438 og Barne- og likestillingsministerens svar på spørsmål nr. 1344, som jeg slutter meg til.