Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1613 (2008-2009)
Innlevert: 30.09.2009
Sendt: 01.10.2009
Besvart: 14.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til vedtak som Stortinget gjorde 16. juni 2009 om bruk av WHOs retningslinjer for behandling av nakkeskadede.
Er det igangsatt tilstrekkelig oversettings arbeid av WHOs retningslinjer til norsk i form av veileder, håndbok eller prosedyrebok, slik at alle nivå og institusjoner har tilstrekkelig informasjon og fagkunnskap om ICD-10 traumaguide, ICF og artikkel 12 som omhandler menneskerettigheter og pasientrettigheter?

Begrunnelse

Stortinget vedtok den 16. juni at alle parter skal forholde seg til WHOs retningslinjer gjennom bruk av ICD-10, ICF og med dette også forholde seg til artikkel 12 som omhandler menneskerettigheter og pasientrettigheter. Slik undertegnede ser det er særdeles viktig at alle nivå, fra fastlegen til større institusjoner har tilgang til veileder, håndbok og prosedyrebøker på norsk for at vi skal overholde WHOs retningslinjer. Skal Stortingets vedtak få praktisk betydning for de nakkeskadede så må det slik undertegnede ser det, komme i gang et større arbeid om informasjon og opplysning til alle nivå som forholder seg til nakkeskadede hvis Stortingets vedtak blir lagt til grunn.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er for enkelte sykdomsgrupper utarbeidet veiledningsmateriell for å bidra til standardisering av kodepraksis. Den internasjonale klassifikasjon av sykdommer og helseproblemer (ICD-10) er et standardisert system som er godkjent av WHO. Kodeverket ICD-10 benyttes blant annet som en del av aktivitetsrapporteringen i spesialisthelsetjenesten. Dette danner grunnlag for planlegging og dimensjonering, samt for finansiering av aktiviteten gjennom ISF-systemet. Med dette som utgangspunkt vil Helse- og omsorgsdepartementet be Helsedirektoratet vurdere om det bør lages nærmere retningslinjer for kodepraksis for nakkeskader.

ICF utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved å sette det enkelte mennesket inn i en større sammenheng hvor hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer. ICF-kodeverket er under utvikling og etablering i et nordisk samarbeid. Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) har sammen med en arbeidsgruppe utviklet et funksjonskodeverk basert på ICF for områdene habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern. Kodeverket har vært utprøvd ved flere enheter i spesialisthelsetjenesten. Resultatet av utprøvingen er til behandling i Helsedirektoratet.

Det foreligger en norsk utgave av Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, ICF. Det er også utarbeidet en kortversjon på norsk og norsk brukerveiledning.