Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1612 (2008-2009)
Innlevert: 30.09.2009
Sendt: 01.10.2009
Besvart: 08.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Vedtak i Innst. S. nr. 342 (2008-2009) om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken (St.prp. nr. 77 2008-2009)) har medført sterke reaksjoner fra vel 1 800 hytteeiere på Kvamskogen. Trafikk fra Kvamskogen til Norheimsund blir belastet med bompenger mens nytten av de veitiltakene som skal gjennomføres i stor grad skjer andre steder i Kvam.
Vil statsråden vurdere muligheten for en annerledes innretning av bomplassering i Kvammapakken for å sikre bedre balanse mellom brukerbetaling og brukernytte?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at Stortinget behandlet saken 16. juni 2009. Til grunn for St.prp. nr. 77 (2008-2009) Om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken ligger en lokalpolitisk behandling som bl.a. omfatter bomstasjonsopplegget. Dette innebærer en bomstasjon på rv 7 øverst i Steinsdalen, om lag 5 km vest for Norheimsund, og en bomstasjon på rv 7 ved kommunegrensen mellom Granvin og Kvam kommuner.

Jeg er kjent med at Kvammapakken ble diskutert i Kvam kommunestyres møte 8. september 2009, der det ble fattet følgende vedtak:

”Saka vert ikkje opna igjen.”

Jeg forholder meg til de vedtakene som er fattet av Stortinget og av lokale myndigheter.