Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1611 (2008-2009)
Innlevert: 30.09.2009
Sendt: 01.10.2009
Besvart: 08.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre fremtidig godstransport på Raumabanene også i fremtiden?

Begrunnelse

Åndalsnes Avis kunne lørdag 19. september fortelle at Raumabanen går en svært så usikker tid i møte. Dette fordi CargoNet AS som er forlengeren av NSB Gods, mest trulig vil legge ned virksomheten på Raumabanen fra 13. desember i år. Det vises til at selskapet har gått med underskudd og at det er en krevende strekning som mangler elektrifisering. Det vises også til at sjøl om godset fraktes på bane til terminalen på Åndalsnes, er de likevel bare "halvvegs" til markedet. Det er viktig å ta med seg at dagens containermengde på Raumabanen svarer til 30 vogntog per døgn kvar veg. Konsekvensen dersom det blir en nedlegging av godstransporten på Raumabanen blir en svært dårlig miljøprofil, ettersom det vil bli en kraftig økning i biltrafikken, tilsvarende 60 vogntog i døgnet gjennom Romsdalen daglig. En fra før av svært dårlig veg som allerede har tatt altfor mange liv. Regjeringen snakker mye om at mer gods må fraktes på sjø og bane. Jeg forventer derfor at statsråden finner en gunstig løsning på problemstillingen, slik at en også sikrer trygg og miljøvennlig godstransport også til og fra Møre og Romsdal.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter hva jeg har fått opplyst av Cargo Net AS, vurderer selskapet å avvikle sitt produkt for frakt av containere og semitrailere mellom Oslo og Åndalsnes. Årsaken er svak konkurransekraft på strekningen. CargoNet AS driver i dag strekningen med betydelig tap selv om togene går med godt belegg.

CargoNet AS informerer om at de har innledet dialog med kundene for å forsøke å gjennomføre en prisøkning, samt sikre avtaler på volumene ved en ny pris. Videre er selskapet selv innstilt på å ta deler av risikoen. Det vurderes også alternative produksjonsmodeller, herunder tiltak for å redusere personell og materiellforbruk. Cargo Net AS informerer meg om at endelig beslutning fra selskapets side ikke tatt, og det er valgt å ha en åpen dialog om de vurderingene som gjøres med henblikk på å sikre at alle forhold blir belyst. Konjunktursituasjonen er ytterligere et viktig moment i denne sammenhengen, da det ikke er rom for å drive enkeltstrekninger over tid med tap. Cargo Net AS har opplyst at endelig beslutning vil bli tatt i månedsskiftet oktober/november.

Regjeringens samferdselspolitikk innebærer blant annet å legge forholdene til rette for at mest mulig godstrafikk kan overføres fra veg til bane av hensyn til miljøet og trafikksikkerheten. Dette gjøres i første rekke ved å sikre at infrastrukturen er tilfredsstillende. Infrastrukturen på Raumabanen og godsterminalen ved Åndalsnes er tilstrekkelig i forhold til dagens trafikk. Regjeringen har fjernet kjørevegsavgiften på bane for transporter med aksellast under 25 tonn samt fjernet el-avgiften. CargoNet og de fleste andre operatørene betaler således ikke for bruken av jernbaneinfrastrukturen. Regjeringen kan av konkurransehensyn ikke pålegge CargoNet å fortsette en ulønnsom drift eller subsidiere transportene.

Godstrafikken med tog er fra 1.1.2007 åpen for alle godkjente jernbaneselskaper. I tillegg til CargoNet kjører også selskapet CargoLink AS godstog på Raumabanen. Dersom CargoLink eller andre jernbaneselskaper kan drive strekningen lønnsomt hvis CargoNet trekker seg ut, vil det være mulig å overføre transporten av containere og semitrailere på Raumabanen til disse.