Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1614 (2008-2009)
Innlevert: 30.09.2009
Sendt: 01.10.2009
Besvart: 09.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Mener statsråden at postens kundetilbud for næringslivet på Sunnmøre ikke forringes når det nå kuttes 40 plasser i brevsorteringen ved Postterminalen i Ålesund, og kan statsråden garantere at Ålesund Postterminal får beholde pakkesorteringen i fremtiden?

Begrunnelse

Sunnmørsposten skriver onsdag 30. september at 40 av 63 årsverk skal kuttes ved Postterminalen i Ålesund til våren, og at all brevsortering skal flyttes til Molde. Samtidig skal det oppbemannes med 18 nye årsverk ved Postterminalen i Molde. At arbeidsplassene forsvinner, er i seg selv alvorlig, spesielt for alle de som mister jobben sin. Samtidig er det god grunn til å stille spørsmål om ikke denne strukturendringen også vil ramme næringslivet i Ålesund og på Sunnmøre. Jeg viser i den anledning til skriftlig spørsmål nr. 1 298 (2008-2009) fra undertegnede datert 8. juni 2009 og besvart 22. juni 2009, hvor jeg stilte følgende spørsmål: "Hvordan vurderer statsråden den fremtidige strukturen for Posten Norge AS, med tanke på det å ivareta og trygge distriktene sine næringsinteresser og konkurransevilkår, som for eksempel Haugen Bok AS i Volda?" I svaret som jeg den gang fikk, viste statsråden til at en måtte forvente en vurdering av ytterligere rasjonalisering i posten sin struktur i forbindelse med ferdigstillingen av ny, terminal på Østlandet som skal stå ferdig i 2010. Det ble også i svaret til undertegnede vist til at mange av terminalene har ulike oppgaver, fordelt mellom sortering av brev, pakker og reklame. Med det svaret forventer jeg at det med den struktureringen som nå er foretatt ved å legge all sortering av brev til Molde, vil Ålesund få beholde oppgaven med sortering av pakkepost i fremtiden.
Jeg forventer også at kundetilbudet til Haugen Bok i Volda og andre næringsdrivende i regionene ikke forringes, i tråd med det svar statsråden ga til meg i brev av 22. juni 2009: "Posten har gjennom postlov, sin konsesjon og sine kundeavtaler plikt til å levere likeverdige posttjenester over hele landet. Kravene og bl.a. fremsendingstider ligger fast." Jeg minner nok en gang om at Møre og Romsdal med sine fergefjorder og fjell, er et fylke som overhode ikke kan sammenlignes med Østlandet og den infrastruktur som der finnes.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Fallende brevvolumer gjorde at Posten i vår fremskyndet vurderingen av hvordan den fremtidige terminalstrukturen skal bli. Da arbeidet med ny terminalstruktur startet, var målet å komme frem til en beslutning før sommeren. Arbeidet med omlegginger i enkelte regioner viste seg å være tidkrevende, og Posten og fagforeningene ble enige om å bruke mer tid før endelig beslutning skulle fattes. Det ble derfor bestemt at ny terminalstruktur skulle vedtas i 3. kvartal 2009.

Vurderingen av konsernets terminalstruktur er en del av Posten-konsernets omstillingsprogram Spinnaker, som skal forbedre lønnsomheten i konsernet med 2,3 milliarder kroner de neste tre årene. Tiltakene er nødvendig for å kompensere for volumfall og konsekvensen dette har for lønnsomheten innenfor postsegmentet. Endringene i brevmarkedet er varige. Posten kan ikke forvente at volumene som forsvinner nå, vil komme tilbake. Posten må derfor tilpasse seg denne utviklingen og gjøre tiltak i tide.

Arbeidet med terminalstrukturen har bl.a. vært basert på at etableringen av ny østlandsterminal på Robsrud og volumnedgangen gjør at en annen type terminalstruktur vil gi mer effektiv og forbedret postdistribusjon enn det dagens terminalstruktur gir. Det har derfor også vært nødvendig å se på terminalstrukturen i Møre og Romsdal. Her har det vært to store brevterminaler liggende forholdsvis nært hverandre geografisk.

Når det gjelder flyttingen av brevproduksjonen i Møre og Romsdal, var det en samlet vurdering som førte til at Molde ble valgt framfor Ålesund. Det Posten la størst vekt på i vurderingen var hensynet til Postens kunder, effektiviseringsgevinster, postterminalens egnethet, miljøhensyn og nærhet til flyplass.

Løsningen som nå er foretrukket og valgt, betyr at det i Møre og Romsdal vil være følgende tilpasninger:

- All produksjon av adresserte brev samles i løpet av første halvår 2010 i Molde.

- All produksjon av uadressert reklame samles i løpet av første halvår 2010 i Ålesund, som en midlertidig løsning til 2012.

- Pakkeproduksjon opprettholdes i både Ålesund og Molde.

- Posten starter arbeidet med å samlokalisere pakke- og godsproduksjonen for Posten og Bring i Ålesund fra 2012 når Postens leieavtale for terminalen i Ålesund løper ut.

Det er Postens daglige ledelse og styret i Posten sitt ansvar å se til at konsernet har en forsvarlig driftsstruktur innenfor de rammene som er lagt for Postens virksomhet.

Postens ledelse må derfor kontinuerlig vurdere behovet for terminaler tilpasset postvolumene og strukturen på hele terminalsystemet i Norge. Det er derfor for meg som samferdselsminister ikke mulig å gi lovnader om at det ikke vil komme flere omlegginger i terminalstrukturen i fremtiden. Slik planen nå er, skal pakkeproduksjonen fortsatt beholdes i Ålesund også etter 2012. Dette er også avklart med arbeidstakerorganisasjonene.

Forslagene som nå er lagt frem medfører noen mindre serviceendringer. Posten er gjennom sin konsesjon og postloven bundet til å opprettholde et visst servicenivå over hele landet. Det blir ingen store serviceendringer for næringslivet eller privatpersoner generelt. Haugen Bok, som har vært brukt som eksempel fra enkelte hold som eksempel på en bedrift som ville få et mye dårligere servicetilbud med den nye terminalstrukturen, får like servicevilkår som før. For enkelte aviser blir det mindre endringer, men disse vil løses med ekstra transport.

De forholdsvis små endringene i innleveringsfrister for enkelte områder i Møre og Romsdal med den nye strukturen medfører at i underkant av 100 brev per dag får to dagers framsendingstid. Dette er vesentlig færre brev enn om brevsorteringen ble flyttet til Ålesund. Postens kostnadsreduksjoner er vesentlig større ved flytting til Molde, samtidig som dette er den eneste av de to terminalene som kan håndtere hele volumet som i dag sorteres i Ålesund og Molde. Når Posten i tillegg kunne redusere antall flyginger med påfølgende reduksjon i CO2-utslipp ved å velge Molde, mener både Samferdselsdepartementet og Posten at man har funnet en løsning som vil minimere uønskede konsekvenser samtidig som Posten får gjennomført en helt nødvendig kostnadstilpasning.