Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:3 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 15.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til vedtak fattet av Stortinget den 16. juni 2009 om nakkeskadede. Stortinget påpekte at det ville bli særdeles viktig å få til et bredt samarbeid mellom brukerorganisasjoner og Helsedirektoratet/departement for utarbeidelse av nye retningslinjer hvor man, ut i fra Stortingets vedtak skal forholde seg til WHOs retningslinjer for alle involverte parter i behandlingsløpet for nakkeskadede.
Er dette arbeidet igangsatt, og er de ulike brukerorganisasjoner som dette angår innkalt til samarbeidsmøter?

Begrunnelse

Under debatten i Stortinget ble det påpekt av representanter for de ulike partiene at et bredt samarbeid mellom departementet/direktoratet og brukerorganisasjonene måtte komme i gang snarest mulig. Ministeren påpekte at brukermedvirkning var av den største betydning for å sikre løsninger som ivaretok pasienter med nakkeskader på en god måte.
Jeg deler denne oppfatning og vil derfor gjerne vite hvilke tiltak som er igangsatt for at pasienttalsmenn og organisasjoner er invitert til samarbeid og om det er satt av nok midler, slik at Stortingets vilje i denne sak blir fulgt opp.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til Stortingets vedtak 484 og mitt svar på spørsmål nr. 1613 til skriftlig besvarelse. Som det går fram av mitt svar er det for enkelte sykdomsgrupper utarbeidet veiledningsmateriell for å bidra til standardisering av kodepraksis. Videre går det fram av mitt svar at Helse- og omsorgsdepartementet vil be Helsedirektoratet vurdere om det bør lages nærmere regningslinjer for kodepraksis for nakkeskader. Dette vil bli tatt opp i det årlige tildelingsbrevet for 2010 til Helsedirektoratet. Det er følgelig ikke igangsatt arbeid med slike retningslinjer.