Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:5 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 15.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En kreftsyk kvinne som ble fraktet med Helseekspress til Radiumhospitalet i Oslo, måtte krabbe fra bussen til sykehusinngangen. Hun døde kort tid etter. Dette er totalt uakseptabel praksis som må stoppes.
Hva gjør helseministeren for å sikre at pasienter får forsvarlig transport helt strekningen tur retur og at mottaksrutiner i sykehusene sikrer båre/rullestolmottak av de som trenger det?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Først vil jeg si at det er sterkt beklagelig det som skjedde med denne pasienten. Slik skal ikke pasienter oppleve tilbudet de får fra spesialisthelsetjenesten.

I henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a skal de regionale helseforetakene (RHF) tilby spesialisthelsetjeneste, herunder transport til undersøkelse eller behandling. Dette tilrettelegges i dag på forskjellig måter, blant annet ved bruk av Helseekspresser. Det er rekvirenten, dvs. behandler, som skal informere kjørekontoret om pasientens behov for tilrettelagt transport. Helseekspressene er spesialbygd for pasientreiser, og har plass til rullestoler og bårer i tillegg til sittende pasienter, og er utstyrt med heis og handikaptoalett. Prehospital klinikk for Vestfold og Telemark frakter med sine tre helseekspresser over 10000 pasienter årlig, og de aller fleste er oppegående og klarer seg selv. For de som har behov for transporthjelp er det etablert en tett dialog med portørkorpset ved Radiumhospitalet, samtidig som en har tilgjengelig en ambulanse for å foreta eventuelle overføringer av pasienter til andre avdelinger. Det vil imidlertid være en balanse mellom å ha denne muligheten til også å ivareta beredskap for akutte hendelser lokalt.

Helse Sør-Øst RHF og sykehusene i helseregionen er opptatt av kvaliteten på sin pasienttransport, herunder viktigheten av å følge opp klager på tjenesten. Sykehuset Telemark HF har, etter å ha mottatt brev fra Pasientombudet om angjeldende sak, hatt møte med Pasientombudet og drøftet hva som kan gjøres for å bedre tilbudet. Med utgangspunkt i innspill fra Pasientombudet har sykehuset blant annet innskjerpet rutinene for å sikre at pasientene får hjelp når de ankommer Radiumhospitalet. Det er for øvrig en erfaring at noen pasienter kvier seg for å be om hjelp, men sykehuset vil bli mer bevisst på å avdekke pasientens behov for bistand ved transporten. Sykehuset har også iverksatt tiltak som vil virke på litt lengre sikt, blant annet ved å forbedre ankomsten ved Radiumhospitalet og ha økt bemanning på Helseekspressen når nytt anbud trer i kraft.

Jeg forutsetter at Helse Sør-Øst RHF følger opp og sikrer god kvalitet for pasienttransporten i regionen, herunder det som ligger til ansvaret for Sykehuset Telemark HF. Brukerundersøkelser har vist at pasientene er fornøyd med Helseekspressene – ikke bare de som går til Radiumhospitalet, men også andre steder i landet.