Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:6 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 15.10.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Er det riktig at manglende norsk personnummer hos avdød ektefelle gjør det umulig for Nav å betale ut innvilget etterlattepensjon til flyktninger bosatt i Norge, og hva vil i så tilfelle gjøres for å rette på det?

Begrunnelse

Vi har fått informasjon om et konkret tilfelle på Sør-Vestlandet hvor en person som har fått innvilget etterlattepensjon, fortsatt venter på utbetaling vel 9 måneder etter innvilgelse. Forklaringen er at personen det gjelder er flyktning, og avdøde ektefelle, som døde i hjemlandet, ikke hadde norsk personnummer. Etter informasjonen vi har mottatt, er dette et generelt problem.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Ved kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet har jeg fått opplyst at saker uten fødselsnummer eller D-nummer for avdøde pr. i dag ikke kan behandles maskinelt på vanlig måte. I slike saker gjøres det derfor manuelle beregninger og foretas manuelle a konto utbetalinger hver måned. Planen er at også disse sakene skal kunne behandles maskinelt i løpet av første halvår 2010.

Direktoratet har ikke kunnet identifisere saken det vises til i spørsmålet, og kan derfor heller ikke gi konkrete kommentarer til den. Opplysningene kan tyde på at det har skjedd en svikt i rutinene for håndtering av denne type saker. Dersom det for vel 9 måneder siden er fattet vedtak om etterlattepensjon som ennå ikke er kommet til utbetaling, er dette selvfølgelig dypt beklagelig og skal ikke forekomme. Jeg oppfordrer derfor gjenlevende til å ta kontakt med NAV Pensjon så snart som mulig, slik at saken kan identifiseres og utbetalinger bli igangsatt.

Ut fra opplysningene er det imidlertid også tenkelig at problemet reelt sett er at avdøde ikke har hatt personlig tilknytning til Norge, og derfor heller ikke har hatt pensjonsopptjening her som kan overføres til gjenlevende. Dersom denne opptjeningen mangler, kan det ikke fastsettes eller utbetales etterlattepensjon, selv om øvrige vilkår for pensjon skulle være oppfylt.

Flyktninger har generelt særrettigheter mht. pensjon til etterlatte. Dersom et ektepar som begge har formell status som flyktning oppholder seg i Norge, er den gjenlevende sikret full minstepensjon dersom den andre ektefellen dør. I tilfelle der avdøde var bosatt i utlandet, vil gjenlevende flyktning som oppholder seg her fortsatt kunne få etterlattepensjon, men bare ytelser ut fra avdødes faktiske norske opptjening, som da eventuelt vil kunne mangle helt.