Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:28 (2009-2010)
Innlevert: 12.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 15.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Det er stor forskjell på kompetanse og behandlingsmuligheter i de forskjellige RHFer hva angår adekvat behandling av nakkeskader. Pasient NN har ventet et år på svar om behandling av sin nakkeskade ved Helse Vest. Som ble negativt. Med begrunnelse i mangel på faglig kompetanse innenfor området. Helse Vest avslag innbærer også at NN ikke blir gitt mulighet til behandling i andre helseregioner som har denne kapasiteten og kompetansen.
Mener statsråden dette er en likebehandling av pasientene i helseforetakene?

Begrunnelse

Stortinget vedtok den 16. juni at Norge skal forholde seg til WHOs retningslinjer for behandling av nakkeskader. En forutsetning for dette er slik jeg ser det at pasienter uavhengig av bostedsadresse blir gitt et adekvat tilbud relatert til sin spesifikke skade eller sykdom. Dette bygger WHOs retningslinjer opp under gjennom ICD-10 og ICF. Og ikke minst artikkel 12. Artikkel 12 forholder seg til menneskerettigheter til behandling hvis det er mulig, relatert til sykdoms/skadebildet. I denne saken så er det så langt jeg kan se, ikke tatt hensyn til hverken WHOs retningslinjer og i særdeleshet artikkel 12. Jeg går ut i fra at ministeren er enig med undertegnede og helse- og omsorgskomiteen i at bostedsadresse ikke skal være avgjørende for å ha tilgang til faglig kompetanse og behandling når kompetansen er til stede både nasjonalt og internasjonalt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I henhold til pasientrettighetsloven har en pasient rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når medisinsk forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp.

Etter henvisning fra allmennlege har en pasient rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten.

En pasient som mener at bestemmelsene om rett til nødvendig helsehjelp er brutt, kan anmode den som yter helsehjelpen om at rettigheten blir oppfylt. Dersom den som yter helsehjelp, avviser anmodningen eller mener at rettighetene er oppfylt, kan det klages til Helsetilsynet i fylket.

Jeg kan ikke gå inn i konkrete enkeltsaker og vurdering av om vedkommende kan ha rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Mitt svar blir derfor av generell art.