Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:12 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 15.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Nødnumrene 110, 112 og 113 kan ikke nås via SMS. Det er en stor utrygghet for hørselshemmede og døve og også for andre som kan være ute av stand til å snakke i en kritisk situasjon, men der SMS kunne vært mulig å bruke. Teksttelefonens nødnummer 1412 forutsetter at en er i nærheten av en teksttelefon. Det er jo ikke alltid tilfelle. Mobiltelefon derimot er tilgjengelig så og si over alt.
Hva gjøres for å etablere SMS-svar på nødmeldetjenesten?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For Regjeringen er det et mål å tilrettelegge funksjoner i offentlige elektroniske kommunikasjonsnett og systemer, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre med særskilt behov skal kunne sende nødanrop til nødetatene via ekomtjenestene SMS/MMS/E-post. FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne fremhever også at dette er et mål.

Det er påbegynt et arbeid vedrørende tilgang til nødnumrene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKOM) er involvert i arbeidet. I denne forbindelse sees det bl.a. på problemstillingen knyttet til tilrettelegging for mottak av nødmeldinger via ekomtjenestene SMS/MMS/E-post. En endelig rapport forventes ferdigstilt innen utgangen av 2009.

Justis- og politidepartementet er i dialog med Samferdselsdepartementet om tilrettelegging hos nødetatene for mottak av nødmeldinger fra bl.a. døve, hørselshemmede og talehemmede via SMS/MMS/E-post.

Justis- og politidepartementet har imidlertid for tid tilbake bedt Direktoratet for nødkommunikasjon om at det utvikles tekniske løsninger søm gjør alle nødmeldesentraler i stand til å motta nødmeldinger over SMS/MMS/E-post.

Dette vil bli innarbeidet i det kommende forslaget om landsdekkende utbygging av Nødnett som Stortinget senere vil får seg forelagt. Samferdselsmyndighetene vil samtidig måtte finne frem til tekniske løsninger som gjør det mulig å lede nødmeldinger via SMS mv. frem til riktig geografisk nødmeldesentral.