Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:15 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det politiske ønsket om å bygge ut fornybar energi medfører behov for styrking av sentralnettet og utenlandsforbindelser. Statnett har søkt om å få styrket sin egenkapital med 4 milliarder kroner. Dette er viktig for at selskapet skal ha troverdighet i kraftbransjen i forhold til å kunne realisere nettprosjekter. Statnett har to ganger tidligere fått avslag av rødgrønne energiministre i forhold til kapitaltilførsel.
Hvilket behov ser statsråden for en slik kapitalutvidelse, og når vil det eventuelt skje?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnetts søknad om egenkapitaltilførsel er blitt behandlet i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Regjeringen mener at det ikke er behov for å tilføre foretaket økt egenkapital på nåværende tidspunkt.

Det er avgjørende at vi har et sentralnett med tilstrekkelig kapasitet. Satsingen på økt utbygging av fornybar energiproduksjon forutsetter at det også investeres i nett. Nettutviklingsplanen 2009 som Statnett lanserte 8. oktober, viser at Statnett er sitt ansvar bevisst. Planen synliggjør behovet for høy planleggings- og investeringsaktivitet.

Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling innebærer at foretaket skal investere i alle samfunnsøkonomisk lønnsomme nettprosjekter, uavhengig av finansieringen av foretaket. Hvilke prosjekter som er lønnsomme er uavhengig av om de lånefinansieres eller egenkapitalfinansieres. Avslaget på søknaden om egenkapitaltilførsel skal derfor ikke påvirke Statnetts investeringer og dermed heller ikke fornybarsatsingen.

For at Statnett skal kunne gjennomføre disse investeringene må imidlertid foretaket ha tilgang til kapital. Statnett har solid økonomi og god tilgang til kreditt. Selv om lånekostnadene kan gå noe opp, vil foretaket kunne lånefinansiere de planlagte investeringene.