Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:20 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 16.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil og kan helse- og omsorgsministeren sikre at poliklinikken ved Halden sykehus består ved at tilbudet fortsatt opprettholdes ved sykehuset eller tillegges kommunen med statlig finansiering?

Begrunnelse

Halden sykehus sitt nedslagsfelt berører 30 000 mennesker. Avvikling og nedleggelse av poliklinikken ved Halden Sykehus berører blant annet pasienter med kroniske lidelser, pasienter med kreftdiagnoser og særlig et spesialisert tilbudet til eldre.
Regjeringen har varslet i samhandlingsreformen at flere tilbud skal skje i kommunal regi – og slik bidra til å hindre innleggelser i sykehus.
Pasientene skal i større grad enn i dag få tilbud lokalt der dette er både riktig og hensiktsmessig. Svært spesialiserte tilbud skal skje i spesialiserte enheter, men deler av tilbudet poliklinikken representerer er ikke av en slik art og kan med fordel skje lokalt.
Begrunnelsene for at poliklinikken avvikles er begrunnet med rekrutteringsvansker av spesialister, samt hensynet til kvalitet, effektiv ressursutnyttelse og økonomi. Så langt er ikke undertegnede kjent med at Sykehuset Østfold har vurdert å engasjere/ansette privatpraktiserende spesialister. Evt. at tilbudet kunne videreføres i kommunal regi med finansiering fra sykehuset til drifting av et spesialist tilbud på kommunalt nivå.
Er ikke dette et tilbud som helseministeren i Samhandlingsreformen ønsker pasienter skal få lokalt fremfor å sentraliseres til større spesialisert enheter.
Et slikt tilbud lokalt er med på å hindre innleggelser i sykehus.
Det er grunn til å spørre om stort eller smått et befolkningsgrunnlag skal være for at tilbud skal opprettholdes lokalt. Helseministeren bør avklare hvilke virkemidler regjeringen har til å hindre en utvikling i strid med Samhandlingsreformen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Sør-Øst RHF opplyser at poliklinikken i Halden har drift tre dager pr uke, med en overlege og to sykepleiere i 60 % stillinger. Ifølge Helse Sør-Øst RHF klarer ikke poliklinikken i Halden å fylle den tilgjengelige legetiden, selv med tilførsel av pasienter fra andre poliklinikker i Sykehuset Østfold HF. Poliklinikken har ikke ventelister. Halden hadde i 2008 2 338 konsultasjoner. Fram til 1. oktober har poliklinikken hatt 1 112 konsultasjoner. Samtidig ble det i 2008 utført 9 264 konsultasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg for pasienter hjemmehørende i Halden. Hittil i 2009 er dette tallet 11 252.

Når det gjelder tilbudet til de eldre pasientene har Sykehuset Østfold HF vedtatt å etablere en egen seksjon for akutt indremedisin/geriatri i Fredrikstad. Tilbudet etableres i løpet av høsten 2009. Målet er at pasientene skal få et bredt medisinsk tilbud, kombinert med tilgjengelighet på spisskompetanse, god og effektiv pasientflyt med korte/faglige riktige liggetider og god samhandling med kommunene. Etableringen skal skje innenfor dagens eksisterende sengetall og personellressurser i Sykehuset Østfold HFs korttidspost. Enheten skal ha et aktivt samarbeid med kommunehelsetjenesten, blant annet via allerede fungerende ambulant team og en omrokkering av leger fra Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Ifølge Helse Sør-Øst RHF utnyttes ressursene på medisinsk poliklinikk i Halden lite effektivt. Den endringen som nå skjer innenfor helseforetaket vil styrke det geriatriske tilbudet til Østfolds befolkning. Etablering av en akuttgeriatrisk enhet er en del av tilpasning mot nytt sykehus i Østfold og utviklingen av samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og fastleger.

Når det gjelder pasienter med kreft så utgjør, ifølge Helse Sør-Øst, cytostatikapasientene en liten andel. Disse pasientene planlegges overført til kompetansemiljøet i Fredrikstad. Senter for lindrende behandling (SLB) utøver ambulante tjenester ved lege og sykepleier til pasienter i hjemmet eller så nært hjemmet som mulig i livets sluttfase.

Poliklinikken i Halden har i dag pasienter med diabetes, nyre, kreft og enkel generell indremedisin. Poliklinikken har pr 30. september 2009 hatt 54 konsultasjoner med hoveddiagnose diabetes. Foretaket har inneværende høst oppnevnt en arbeidsgruppe med fastlege, praksiskonsulent, lege og sykepleier som skal se på oppfølging av diabetespasienter i Østfold. Målet er å sikre et tilfredsstillende behandlingstilbud til pasientene på tvers av forvaltningsnivåene basert på Strategi for diabetesomsorg 2010 – 2011.

Foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF i januar 2009 forutsatte blant annet at fremtidig planlegging og endringer i tjenestetilbud og organisering underbygger og skjer i tråd med nasjonal helsepolitikk og den kommende samhandlingsreformen.

I Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008-2009)) er nettopp kommunenes rolle i den samlede helse- og omsorgspolitikken framhevet. I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Oppgavene vil måtte løses ut fra lokale forhold hvor nødvendig kompetanse er en av hovednøklene. Kommuner med større kompetanse på helse- og omsorgstjenesten gis også bedre forutsetninger for å svare på kravene fra pasienter med kroniske sykdommer. For mange av helsetjenestene som vil antas å øke framover, blant annet helsetjenester til den økende eldrebefolkningen og kronikere, vil det være helt sentralt for den samlede helse- og omsorgstjenesten at spesialisthelsetjenesten og kommuner utvikler gode samarbeidsformer. Samtidig må spesialisthelsetjenesten utvikle større tilgjengelighet for veiledning for å understøtte kommunehelsetjenestens oppgaver.

Stortingsmeldingen drøfter, som kjent, de overordnede utviklingslinjene og rammene for samhandlingsreformen. Meldingen og Stortingets behandling vil danne grunnlaget for den konkrete innretningen av tiltakene. Implementeringen av reformen vil være et langsiktig planarbeid, som skal preges av involverende og inkluderende prosesser med berørte aktører og brukergrupper, samt et helhetlig og koordinert gjennomførings- og oppfølgingsarbeid.

Jeg har tillit til at de endringene som nå skjer innenfor Sykehuset Østfold HF er for å sikre et tilfredsstillende behandlingstilbud på tvers av forvaltningsnivåene, og at dette også vil tilgodese Halden-pasientene.