Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:27 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 16.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Sykehuset Telemark vil nå legge ned geriatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark sin avdeling i Porsgrunn fra førstkommende mandag. Nedleggelsen vil føre til færre plasser.
Mener statsråden at en slik nedleggelse er i tråd med Regjeringens Soria Moria erklæring når man vet at andelen eldre med pleiebehov vil øke kraftig i tiden fremover og mener statsråden videre at dette er i samsvar med samhandlingsreformen?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Sør-Øst RHF opplyser at behandlingstilbud til eldre er et prioritert område i helseregionen. Helse Sør-Øst har fulgt opp Regjeringens Nasjonale strategi for spesialisthelsetjenester til eldre gjennom en egen handlingsplan. Et viktig moment i denne handlingsplanen er oppbygging av det akuttgeriatriske tilbudet i regionen. I samsvar med Helse Sør-Østs handlingsplan for spesialisthelsetjeneste til eldre har man derfor vektlagt å bygge opp tilbud til den akutt geriatrisk syke pasienten.

En bredt sammensatt prosjektgruppe med deltakere fra forskjellige fagprofesjoner, fagorganisasjoner og fra de store nærkommunene, utredet og tilrådde at enheten i Porsgrunn skulle legges ned, og at det skulle opprettes et akutt geriatrisk sengetilbud på inntil 10 senger i Skien, samt ambulant tjenestetilbud og lokale poliklinikker i bl.a. Porsgrunn og Skien. Dette ble vedtatt i mai 2009.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF betyr dette at Sykehuset Telemark HF nå har kunnet realisere prosjektet som er i tråd med beste medisinske praksis i fagfeltet og i tråd med intensjonene i den kommende Samhandlingsreformen. Planlagt utredning og behandling av geriatriske pasienter vil bli ivaretatt gjennom poliklinisk aktivitet både i Porsgrunn og Skien, og helhetsvurderingen er at pasientene gjennom dette får et bedre tilbud enn tidligere.