Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:30 (2009-2010)
Innlevert: 12.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 16.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Regjeringen skriver i sin nye regjeringsplattform at den vil sikre gode helsetilbud gjennom et sterkt offentlig tilbud. Samtidig leser jeg at Regjeringen også vil bruke "private virksomheter og avtalespesialister som nyttige samarbeidspartnere."
Åpner denne formuleringen opp for at den offentlige helsetjenesten kan bruke Capio anoreksisenter i Fredrikstad mer enn tilfellet er i dag når det er hensiktsmessig for den enkelte pasient?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene skal til enhver tid sørge for at tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelser har god nok kvalitet og kapasitet. Dette kan skje gjennom tilbud i offentlige institusjoner eller ved avtale med private tjenesteytere. Dersom de regionale helseforetakene kjøper tjenester av private tilbydere kan dette gjøres enten gjennom kjøp av ”ad hoc”-plasser eller ved rammeavtale, slik Helse Sør-Øst RHF har gjort.

Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad tilbyr spesialisert behandling til mennesker med spiseforstyrrelser. Capio tilbyr ikke behandling til de aller sykeste. Disse vil ha behov for et tilbud på regionalt nivå, i tett samarbeid med somatisk spesialisthelsetjeneste. Det er stilt krav om at det skal være regionale kompetansemiljøer for spiseforstyrrelser i alle helseregioner. Kompetansemiljøene er nå på plass i tre regioner, og det fjerde miljøet i Helse Nord tar i mot pasienter fra oktober 2009. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2008 og 2009 har videre vært tydelige på at tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelser fortsatt må videreutvikles.

I årets tildelingsbrev har jeg derfor bedt Helsedirektoratet om en kunnskapsoppsummering av hva som er effektiv behandling for mennesker med spiseforstyrrelser. Denne kunnskapsoppsummeringen vil danne grunnlaget for en ny veileder til tjenesten som skal sikre god og likeverdig praksis. Jeg vil også be Helsedirektoratet om å foreta en kartlegging av det totale tilbudet til denne pasientgruppen når det gjelder kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet. Kartleggingen må omfatte tilbudet på regionalt nivå, i helseforetak og DPS, i BUP, i privat regi, samt i kommunene.

Som helseminister skal jeg ikke overprøve de faglige vurderingene knyttet til om Capio vil være det beste tilbudet til enkeltpasienter, eller om disse vil kunne få et like godt eller bedre tilbud innenfor den offentlige helsetjenesten. I møter med de regionale helseforetakene om oppdragsdokumentet for 2010, har jeg oppfordret de regionale helseforetakene til å bruke tilbudet ved Capio Anoreksi Senter der dette er riktig ut fra en faglig vurdering. Formuleringen i regjeringserklæringen som representanten Hjemdal henviser til innebærer at det ikke er formelle hindringer for at de regionale helseforetakene kan kjøpe tjenester av private tilbydere, og at dette i mange tilfelle ansees å være nyttige supplementer til de offentlige tilbudene.