Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:31 (2009-2010)
Innlevert: 12.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av fiskeri- og kystminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden sørge for at utbedringen av Fosnavåg havn i Herøy Kommune blir prioritert gjennomført som først forespeilet i 2010 - 2013, eller senest i perioden 2011 - 2014, slik tidligere statsråd Helga Pedersen har uttalt?

Begrunnelse

Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdal kunne fredag 9. og lørdag 10. oktober opplyse om at tidligere fiskeriminister Helga Pedersen før hun sluttet som statsråd, beordret Kystverket om å flytte 49 millioner kroner som i NTP var øremerket utbedring av havna i Fosnavåg, til Vanvåg i Troms for bygging av ny molo til 45 millioner kroner. Når Sunnmørsposten konfronterer tidligere statsråd Helga Pedersen med saken, viser hun til at Moloen i Vanvåg ved en "glipp" var blitt uteglemt fra transportplanen, og at de da måtte gjøre denne manøveren for å få den inn igjen. Hun viser i samme avisintervju til at økte bevilgninger til sektoren vil bidra til at forskyvningen ikke vil føre til stort mer enn ett års utsettelse for Fosnavåg havn i Herøy. Jeg håper at fungerende statsråd kan bekrefte at uttalelsen fra tidligere statsråd Helga Pedersen er riktig. Det er svært beklagelig og uheldig at næringslivet i Fosnavåg/Herøy som er avhengig av havna, og som har ventet i mange år på å få en bedre havneinnseiling, først får en positiv innstilling i NTP om etablering allerede i 2010 - 2013, for så å bli skudd ut i et mer usikkert tidsperspektiv. Innseilingen til havna i Fosnavåg slik det fungerer i dag med mange trasige fjellnabber på bunnen, gjør at flere større båter ofte må ligge på vent og ta hensyn til flo og fjære, for å unngå å ta ned i bunnen når de går inn til havna. Denne ventingen hemmer store deler av næringslivet i Herøy Kommune.
Som eksempel kan nevnes at Bedriften Fosnavaag Seafood ofte må vente med å få produksjonene i gang, noe som fører til mer overtid og større kostnader for bedriften. Det er derfor å håpe på at regjeringen vil følge opp det klare budskapet som tidligere statsråd Helga Pedersen fremmet for Sunnmørsposten fredag 9. oktober. Hvor hun viste til at Regjeringen har økt bevilgningen til sektoren så mye at dette ikke ville skape noe større problemer for Fosnavåg:

"Jeg tror ikke at det vil føre til stort mer enn et års utsettelse for utbedringen i Fosnavåg"

Sitat slutt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan var tiltak i fiskerihavnen i Fosnavåg prioritert i første del av planperioden. Prosjektet innebærer en utdyping av havnen slik at det blir mulig for større fartøy å anløpe bedriftene og benytte seg av fasilitetene der.

I Innst. S. nr. 300 (2008-2009) uttaler komiteen følgende:

”Komiteen mener at det planlagte fiskerihavnetiltaket i Vannvåg, Karlsøy, Troms bør tas inn i investeringsprogrammet. Prosjektet består i mudring og bygging av moloer. Det vil gjøre Vannvåg til en mer framtidsrettet, funksjonell og trygg havn for alle aktører som benytter seg av havna gjennom å etablere et større skjermet område for å betjene større fartøyer og gi bedre rolighet for den eksisterende flåte, samt å etablere industriarealer på land med bedre kaitilbud. Komiteen mener at dette tiltaket bør settes i gang i første del av planperioden, og ber Fiskeri- og kystdepartementet løse dette på egnet måte.”

Gitt den økonomiske rammen som er satt av til fiskerihavneprosjekter i første del av planperioden, var det nødvendig å gjøre omprioriteringer som følge av Stortingets behandling av nevnte stortingsmelding. Tiltaket i Fosnavåg var kommet kortest i planleggingsprosessen av de prosjektene som opprinnelig var lagt inn i første del av planperioden (2010-2013). Prosjektet ble derfor flyttet til andre del av planperioden (2014-2019).

Kystverkets handlingsprogram fastsettes som kjent etter Stortingets behandling av Nasjonal transportplan. I arbeidet med handlingsprogrammet tas det hensyn til Stortingets behandling av nevnte stortingsmelding.

De årlige prioriteringer fremkommer i budsjettforslaget for fiskerihavner og farleder av Fiskeri- og kystdepartementets budsjett i de enkelte budsjettår. Disse prioriteringene vil blant annet være avhengig av de årlige bevilgninger for slike utbygginger.

Som følge av at prosjektet i Fosnavåg har kommet kort i planleggingen, og uansett ikke kunne ha startet opp før i slutten av første del av planperioden, vil prosjektet ikke bli vesentlig senere startet opp når det nå er flyttet til andre del av planperioden.