Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:35 (2009-2010)
Innlevert: 12.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 16.10.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Når personer leverer politianmeldelser må polititjenestemenn i etterkant skrive inn anmeldelsen på nytt manuelt, noe som skaper et omfattende merarbeid for politiet og binder opp mye politikraft.
Hva synes statsråden om at ordningen ikke har ført til effektivitetsgevinster for politiet?

Begrunnelse

Mange har levert anmeldelser på nett etter at denne muligheten omsider ble lansert. Dessverre medfører ikke dette arbeidsbesparelse for politiet, fordi hver enkelt anmeldelse må skrives inn på nytt for å tilpasses politiets interne datasystem. Etter lanseringen har det fremkommet at politiet på forhånd var klar over denne svakheten, uten at dette ble rettet i forkant. Høyre synes det er positivt at anmeldelser omsider kan leveres på nett, men er svært skuffet over at dette ikke medfører en tidsbesparelse for politiet - slik at politikraft kunne vært frigjort til viktigere oppgaver.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Adgangen til å anmelde enkelte lovbrudd via Internett er et viktig skritt i retning av bedre publikumsservice. Det gir mulighet til å levere anmeldelsen uten å møte opp på en politistasjon eller et lensmannskontor, det vil si uavhengig av tid og sted.

Selv om det foreløpig ikke er mulig å importere data fra disse anmeldelsene direkte inn i politiets saksbehandlingssystemer, gir den nye ordningen økt fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse også for politiet. Politidirektoratet har opplyst at det stort sett er sivilt ansatte som utfører innskrivingen av denne type anmeldelser, og at dette arbeidet nå kan tilpasses øvrige oppgaver i større grad enn om anmeldelsene leveres i skranken. Slik vil dette føre til mer effektiv saksbehandling og bedre utnyttelse av ressursene. Bl.a. i Oslo politidistrikt har man sentralisert mottaket av anmeldelser på nett.

Politidirektoratet planlegger en omfattende fornyelse av straffesakssystemene, som også inkluderer helelektronisk behandling av nettbaserte anmeldelser. En eventuell midlertidig løsning som gjør det mulig å overføre data direkte fra elektronisk mottatte anmeldelser til dagens saksbehandlingssystem, er til vurdering.

Jeg er opptatt av å skape et effektivt politi som yter en best mulig publikumsservice og vil nøye følge utviklingen av arbeidet med anmeldelse på nett.