Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:37 (2009-2010)
Innlevert: 12.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 23.10.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden enig i at å etablere et nytt sentralt datasystem for tolketjenesten, vil være et tiltak som koster lite, men som kan være til nytte for veldig mange mennesker, og hva vil Regjeringen gjøre for at det skal utdannes flere skrivetolker i Norge?

Begrunnelse

Antall hørselshemmede i Norge stiger formidabelt, og gjennomsnittsalderen for de som blir hørselshemmede synker. Dette fører til at et økende antall mennesker i Norge trenger tolk. Folketrygdloven gir rett på tolk i dagligliv og arbeidsliv, mens retten til tolk på andre arenaer hjemles av andre lover, som for eksempel opplæringsloven.
Det er mange utfordringer knyttet til tolketjenesten, men noen av de viktigste utfordringene er knyttet til samordning, finansiering og antall tolkere. Hvis man trenger tolk i skolen, så må dette tas av skolens budsjett, mens tolk til andre situasjoner kommer fra andre pengesekker. I tillegg finnes det ikke et nasjonalt system for samordning av tolkene. Tolkeutredningen fra 2008 peker blant annet på at hvis man anskaffer et nytt datasystem for tolketjenesten, så er dette det viktigste enkelttiltaket for effektivisering av tolketjenesten, og for å gi brukerne et bedre tilbud.
I tillegg er det mangel på det som kalles skrivetolker, og dette henger ammen med hvordan utdanningen for tolker er bygd opp.
Hørselshemmedes landsforbund peker på at noe av det viktigste man kan gjøre i forhold til dette, er å etablere en ettårig skrivetolkutdanning, slik at man kan stimulere flere av de som er kompetente til å bli skrivetolker til å spesialisere seg på dette, i stedet for å ta en treårig generell tolkeutdanning slik de må i dag.
Ingenting har skjedd i forhold til dette etter at tolkeutredningen kom, og det begynner å haste i forhold til å gjøre noe for denne brukergruppen, for å sikre at disse menneskene har mulighet til å delta i samfunnslivet på linje med andre mennesker.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at dagens tolketjeneste mangler et tilfredsstillende datasystem som bl.a. kan administrere bestillinger av tolkeoppdrag og fordele oppdragene til tolkene. Direktoratet mener at det kan være effektiviseringsgevinster å hente i å forbedre datasystemene, og de har derfor utarbeidet et prosjektforslag for utvikling av et tolkeadministrativt datasystem. Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at dette prosjektforslaget er vurdert opp mot andre IKT-prosjekter i etaten, og at det foreløpig ikke har vært mulig å prioritere dette innenfor tilgjengelige budsjettmidler.

Det er tre utdanningssteder for tolker i Norge (Universitetet i Oslo, Høgskolen i Sør- Trøndelag og Høgskolen i Bergen). Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at det i forbindelse med en utredning av tolkeområdet i 2008 ble påpekt fra flere hold at det var et behov for større grad av spesialisering av de ulike tolkemetodene innenfor utdanningene, spesielt innenfor skrivetolkområdet. I forbindelse med utredningen ble det derfor gjennomført et møte med de tre utdanningsstedene, der dette behovet ble påpekt. En ev. økning av utdannede skrivetolker bør skje innenfor de eksisterende utdanningsmiljøene, og departementet tar derfor sikte på å drøfte dette spørsmålet med Kunnskapsdepartementet.