Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:38 (2009-2010)
Innlevert: 13.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 16.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvordan vurderer statsråden alvorligheten i en slik svikt i kritisk infrastruktur, og hva kan gjøres for å hindre at tilsvarende situasjoner oppstår?

Begrunnelse

Rundt klokken 21:00 den 12. oktober mistet store deler av nedre Buskerud strømforsyningen. Ifølge EB Nett var det strømstans i Modum, Nedre og Øvre Eiker, Drammen og deler av Kongsberg. Anslagsvis 120.000 innbyggere ble berørt. Bruddet i strømforsyningen varte i ca 30 minutter. EB Nett kunne ikke gi en forklaring på hva som skjedde samme kveld.
Omfanget av strømutfallet var svært stort, det førte til betydelig usikkerhet og hendelsen skjedde uten at man raskt kunne identifisere årsaken. Saken bør derfor vurderes i et samfunnssikkerhets-perspektiv, med svikt i kritisk infrastruktur.
Undertegnede sitter ikke på noe informasjon som tilsier kritikk noen av de ansvarlige. Tvert i mot tyder det på at alle ansvarlige gjorde sitt ytterste for å løse den situasjonen som oppstod.
Men for å ivareta den grunnleggende samfunnsikkerheten er det viktig at man finner årsaken til hendelsen, og ikke minst at man setter i verk tiltak for å hindre at hendelsen gjentar seg.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Et stabilt og godt kraftsystem er en forutsetning for samfunnssikkerheten i Norge, og kraftforsyningen er å betrakte som kritisk infrastruktur. På generelt grunnlag vil jeg si at omfattende og langvarige strømavbrudd er alvorlige og at disse bør unngås.

Strømbrudd vil likevel kunne oppstå. Brukere som er helt avhengig av kontinuerlig strømforsyning vil måtte vurdere å sikre seg med reserveløsninger og beredskap for avbrudd.

Når det gjelder den konkrete hendelsen i Nedre Buskerud, ble Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rutinemessig varslet 12.10.09 på kvelden og har mottatt en skriftlig rapport fra EB Nett og Statnett om hendelsen. Svikt i koblingsprosedyrer og teknisk feil var årsak til omfanget av strømbruddet.

St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet beskriver flere tiltak både mht. sikkerheten i overføringsnettet, forsyningssikkerhet for strøm og tilsyn med kraftforsyningen. NVE har ansvaret for regulering av nettselskapene når det gjelder forsyningssikkerhet og beredskap. Konkrete tiltak på dette området sorterer dermed under Olje- og energidepartementet.

DSB har ansvar for sikkerhet ved håndtering av elektrisitet. I tillegg har DSB et tverrsektorielt ansvar som nasjonal pådriver og koordinator innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Å sikre brede risiko- og sårbarhetsvurderinger, blant annet i forhold til strømbrudd er et viktig element her.

Jeg legger til grunn at gjennomføringen av de tiltakene som er skissert i meldingen vil bidra til en mer robust strømforsyning.